بررسی نقش زیبایی‌شناختی درتأثیرگذاری اشعار صوفیانه ابن فارض و شیخ محمود شبستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران. Fatemeh.gooshehneshin@gmail.com

چکیده

برای رسیدن به یک بینش درست و شناخت کامل از سرایندگان، می‌توان از دریچه‌ زیباشناسی بهعمق افکار، عوالم درونی و احساسی سرایندگان دست پیدا کرد و از این طریق به زوایای ذهن آنها وارد شد و با درک و بصیرت بیشتری در اشعارشان تأمّل کرد. اشعار شیخ محمود شبستری از عرفای بزرگ قرن هشتم از جمله آثار برجسته‌ ادب فارسی است که جایگاه ویژه‌ای در پاسخگویی به ابهامات معرفتی و عرفانی دارد. از طرفی دیگر ابن فارض مصری نیز از شاعران عرب عصر عباسی است که در سرودن اشعار عرفانی بی‌مانند است. در این جستار ادبی، اشعار عرفانی ابن فارض و شیخ محمود شبستری از منظر زیبایی‌شناختی در چند شاخه‌ وحدت، کمال و جمال، تناسب، انسجام واژگانی، عاطفه و خیال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو شاعر با اسلوبی منحصربفرد با توجّه به اصول تعادل و توازن، وحدت، حدّ معین، نظم و ترتیب و تصویرپردازی‌های هنری در استعارات و تشبیهات اشعاری زیبا سروده­اند که رعایت این امور باعث تاثیرگذای بیشتر اشعار عرفانی آنان بر مخاطب گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Aesthetic Role in Influencing the Sufi Poems of Ibn Fariz and Sheikh Mahmoud Shabestari

نویسنده [English]

  • Fatemeh Gooshehneshin
چکیده [English]

Through the lens of aesthetics, the poets' inner thoughts, inner worlds and emotions can be reached to achieve a correct insight and complete knowledge of the poets, and through this, he entered the corners of their minds and reflected on their poems with more understanding and insight. The poems of Sheikh Mahmoud Shabestari, one of the great mystics of the eighth century, are among the outstanding works of Persian literature that have a special place in answering epistemological and mystical ambiguities. On the other hand, Ibn Farid Masri is one of the Arab poets of the Abbasid era who is unique in composing mystical poems. In this literary essay, the mystical poems of Ibn Fariz and Sheikh Mahmoud Shabestari have been studied from an aesthetic point of view in several branches of unity, perfection and beauty, appropriateness, lexical coherence, emotion and imagination. The results of the research show that both poets have written beautiful poems in a unique style with regard to the principles of balance, unity, certain limit, order and artistic imagery in metaphors and similes. Has been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • comparative literature
  • aesthetics
  • Shabestari
  • Ibn Fariz