کرامات انسانی و عرفان اجتماعی در پرتو برقراری تأمین اجتماعی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. نویسنده مسئول: phd_mardi@yahoo.com

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند ونکوداشت منزلت آنها ولزوم دستگیری ازگروه‌های آسیب‌پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان راتبیین نمایند. یافته‌های پژوهشیحاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آندر عرصه حقوق بین‌الملل رفاه توجه بیش‌تریشود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت‌ها و آموزه‌های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز‌گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت‌های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human diginity and Social gnosis in the Light of Sustainable Social Security

نویسندگان [English]

  • Mohamadmehdi Hoseinmoradi 1
  • Hasan Khosravi 2
  • Reza Mousazadeh 3
  • Mojtaba Babaii 4
چکیده [English]

Respect for human dignity, especially the elderly and the degradation of their status and the need to help vulnerable groups has led to While social security is one of the vital, main and comprehensive needs of human beings, its value and position in the context of social mysticism discourse and its spiritual validity should be increased. In their research, the authors of the article, using the analytical-descriptive method and using library studies, intend to explain the issue of serving the poor in the framework of mystical and moral understanding. Research findings indicate that the mystical understanding of social security is strategic in order to pay more attention to helping the needy and setting related goals in the field of international welfare law. At the end of the discussion, the present article intends to address the issue of mystical capacities and teachings by referring to the establishment of sustainable social security. Because the establishment of justice and the establishment of mental well-being of the poor and the prevention of the grief of the elderly and their assistance introduces a part of the historical missions in the field of social mysticism in the world today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social mysticism
  • human dignity
  • demographic revolution
  • sustainable social security
  • livelihood ethics