روشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه تهران. نویسنده مسئول: vahedjavan@ut.ac.ir

2 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه قرآن وحدیث تهران.

چکیده

عارفان در اثبات مسأله «وحدت وجود» که اساس علم عرفان است تلاش‌های متعددی کرده‌ وادله‌ گوناگونی ارائه کرده‌اند. این پژوهش، ضمن بهره‌مندی از ادله عرفا، می‌کوشد بعد از تبیین معنا و محتوای وحدت وجود در عرفان، روش نوینی در اثبات محتوای وحدت وجود ارائه کند.
در این پژوهش، پنج مرحله برای اثبات همه محتوای وحدت شخصی وجود، تنظیم شده است: (1. وجود مطلق به اطلاق مقسمی تحقق خارجی دارد؛ 2. وجود مطلق، واجب بالذات است؛ 3. وجود مطلق واجب بالذات، واحد است و کثرت بردار و مشکک نیست؛ 4. موجودات (مخلوقات)، حقیقتا وجود نیستند؛ 5. کثرات، اطوار، شئون، مظاهر و آیات آن وجود حقیقی هستند) و برای هر یک، براهینی بیان شده و بعد از جمع بندی، همه محتوای وحدت وجود، اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Way of Proving the Content of Personal Unity of Existence

نویسندگان [English]

  • Vahid Vahed Javan 1
  • Ali Ghasemi 2
  • Sajad Nikkhoo 3
چکیده [English]

Mystics have attempted to prove the theory of "unity of existence" (wadat al-wujūd), which is the basis of mysticism, and they have presented various reasons.
This paper seeks to elaborate on the meaning and content of the unity of existence in mysticism in order to represent a new method in proving the theory of the unity of existence according to the mystics' evidence.
This research includes five steps to demonstrate all the content of the personal unity of existence:
1.Absolute existence is absolutely a part of the external realization
2.Existence is necessary by itself
3.Existence is necessary by itself, unit, not pluralistic and doubtful
4.The existence of creatures is not real
5.Creatures are the multiplicities, attributes, things, emersion, and indications of the real existence.
 
In addition, for each one, an argument has been stated and after summarizing, all the content of the unity of existence has been proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity of Existence
  • Evidence and Proofs of Unity of Existence
  • Islamic Theoretical Mysticism