مفهوم انسان در فقه و حـقوق اسلامی و بازخورد آن با نظریه‌های عرفان و تصوف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. bahman.babajanian@gmail.com

چکیده

موضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفت‌شناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جواب‌دادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه­صورت در فقه و عرفان، به صورت­های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (Theoretical) با روش تحلیلی ـ توصیفی (Analytical - Descriptive) و رویکردی شیوة تحلیل متن­های پژوهش است.
فرضیة اصلی پژوهش، پیوند نظریه­ها و دیدگاه­های عرفانی با مبانی حقوق فردی ـ اجتماعی انسان است. حقوق و راهبردهایی که در فقه و اصول اسلامی نیز تبیین شده است. برخی از نظریه­های عرفانی در پی ساخت جایگاه و به­تبع آن حقوق انسانی برای انسان هستند. برخی دیگر براساس حقوق تعریف­شدة اشخاص، نظریات خود را عنوان کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • bahman Babajanian
چکیده [English]

-