پیامدها و فرجام قدرت نامطلوب در سیمای عرفانی آیات سوره قصص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. نویسنده مسئول: yadollahmaleki@yahoo.com

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه الهیات، دانشگاه شهید محلاتی، قم، ایران.

چکیده

تأثیر قدرت مطلوب و نامطلوب در پیشرفت و یا عقب­ماندگی انسان در جهات معنوى و مادى بر هیچ کس پوشیده نیست. چرا که قدرت مطلوب همانگونه که کمال انسان را به عنوان موجودی مختار در مسیر الی الله تسری می‌بخشد و زمینه الهی شدن روح او را میسور کرده و به او وجه ای عارفانه می‌بخشد به همان میزان قدرت نامطلوب بُعد عرفانی انسان را ستانده و او را از فیض خدایی شدن محروم کرده و باعث فقدان روح خدایی در وی می‌گردد.
در این راستا برخی از آیات قرآن کریم که به آثار و تبعات قدرت نامطلوب می­پردازد آیات 4 تا 6 از سوره­ قصص است. بر اساس این آیات، فرعون بر روی زمین در پی برتری­جویی و تضعیف دیگران بود و به هر طریقی به دنبال عملی کردن این هدف بود. بر همین اساس او را نماد قدرت نامطلوب و از مفسدین معرفی می­کند. این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته؛ به بیان پیامدهای قدرت نامطلوب و استکباری و سرانجام آنها بر اساس این آیات پرداخته است. قرآن کریم مشکل اصلی و اساسی قدرت فرعون را تکبّر و برتری­جویی او و فساد بر روی زمین معرفی می­کند. برخی از سیاست­های برتری­جویانه و استکباری فرعون که امروزه نیز دستاویز حکومت­های استکباری است عبارتند از: ایجاد فاصله طبقاتی، تفرقه‌اندازی برای بقای حکومت، استضعاف، استخفاف و تحقیر مردم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outcomes and End of Inappropriate Power in the Mystical Facet of Verses of the Sura Al-Qasas

نویسندگان [English]

  • Manzar Narimanizadeh 1
  • Yadolah Maleki 2
  • Aliakbar Mohamadi 3
چکیده [English]

The impact of appropriate and inappropriate power on the underdevelopment of human being both worldly and spiritually is not something concealed to anyone. Because as much as the appropriate power can accelerate the perfectness of mankind as the self-powered creature along with the path of God and paves the way his divinity of soul and makes him mystical, the inappropriate power can drain the mystical aspect of human being and deprives him of his divinity and  makes him lose his divine soul.
In this regard, some verses of the holy Quran that deals with the effects and consequences of inappropriate power include verses 4 to 6 of the Sura Al-Qasas. Accordingly, the Pharaoh sought after his own superiority and weakening of others, and took any action to achieve the goal. Accordingly, he is introduced as the symbol of inappropriate power and corrupted persons. This paper written with descriptive analytic method deals with the outcomes of inappropriate power and arrogance and their end according to the verses. The holy Quran realizes that the major and fundamental problem in the Pharaoh’s power is his arrogance and superiority and corruption on the earth. Some superiority seeking policies and arrogance of Pharaoh that nowadays are among arrogant governments include social class difference, dividing policy for the survival of government, weakening, looking down upon people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seeking power
  • mysticism
  • Al-Qasas Sura