بررسی و تحلیل تطبیقی جاودانگی نفس دراندیشه سهروردی و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران. Dr.md.goodarzi@gmail.com

چکیده

پرسش از چیستی نفس و مباحث نفس از دیرباز فلاسفه را به خود مشغول داشته است. از این روی هرکدام بر اساس مبانی فکری خویش و با توجه به یافته‌های علوم رایج زمان خود تلاش نموده‌اند تا پاسخی در خور و شایسته به آن پرسش‌ها بدهند. سهروردی و ملاصدرا نیز از این امر مستثنی نیستند از این جهت بخش قابل توجهی از آثار این دو فیلسوف به بررسی، تبیین و تحلیل نفس و مسائل آن اختصاص یافته است. این دوحکیم هرکدام به نحوی تلاش نموده‌اند تا بر اساس نظام فکری فلسفی خویش به پرسش‌های اساسی‌ای که پیرامون نفس مطرح بوده، پاسخ دهند و دیدگاه خویش را بیان نمایند.
این مقاله تحت عنوان «بررسی و تحلیل تطبیقی جاودانگی نفس در اندیشه سهروردی و ملاصدرا» تلاشی است جهت بیان و تبیین و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های این دو حکیم دربارة ادلة اثبات جاودانگی نفس، سرنوشت نفوس بعداز خلع بدن، چگونگی استمرار حیات بعداز مرگ، تناسخ وذکر تفاوت ها وشباهت های دیدگاه های این دوفیلسوف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Comparative Analysis of Sohrawardi and Mulla Sadra about Immortality of the Soul

نویسنده [English]

  • Mohamad Goodarzi
چکیده [English]

The  question of  the  nature , of  the  soul and the  debate has long  preocc  upied philosophers , thus each on  the basis of  their  intellectual  and according  to current scientific findings of his time have tried to answer the questions to be outmoded . Sohrawardi and Mulla Sadra also not an exception, so that a substantial part of the works, of the philosopher and self-analysis to review and clarify the issues dedicated. The two philosophers have tried every way to his philosophical system of thought based on the fundamental questions that have been raised about the soul respond and express their views. This article is under review and comparative analysis of Sohrawardi and Mulla Sadra   about immortality of the soul in an attempt  to articulate and explain  the views of  the two wise comparative analysis of  evidence about the fact of the fate of the immortality of the soul the soul after the body of disarmament and  the continuation of life after death and reincarnation and the differences and similarities between these two views is a philosopher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • Mulla sadra
  • the rational soul
  • immortality of the soul
  • transmogrification