بررسی و تحلیل اصطلاحات عرفانی نسخة خطّی عقودالجواهر در گسترة مفهومی نصاب احمد داعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد علوم و تحقیقات تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول: Zah.khosravi_vamakanh@iauctb.as.ir

3 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

بشر از آغاز آفرینش در سرچشمه‌های معرفت به دنبال کشف راز خلقت و فهم اسرار تکوین بوده است و با هدف حقیقت‌‌جویی و کمال طلبی با زبان عرفانی معانی بلند شناخت را به تفسیر درآورده است. انسان اندیشمند با عواطف فردی و تجربه‌های روحی برای پاسخ دادن به از کجا آمدن و به کجا رفتن در قلّة آگاهی در دو راهی عقل و عشق، باشکوه‌ترین راه را در سلوک حود به فسفله حیات کشانده و با شور و معرفت به «وجدان حقیقت واحد» رسیده است. این را سر به مهر بر اساس فهم و گمان در اندیشه و عارفان طالبان راه حقیقت که در پی فاش کردن اسرار و یافته‌های از دل برآمده بوده‌اند و یا در جهت نورافکنی به برخی از زوایای آن برآمده‌اند هر کدام طریقی را انتخاب کرده‌اند. در این گستره احمد داعی با معنی کردن این اصطلاحات در قالب نصاب، ساده‌ترین روش را به عینیّت کشانده است و مصداق «لنهدینّهم سبلنا» از جمال راز پرده افکنی کرده است. در این مقاله حرف اختصاری «ع» به معنی عقودالجواهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing Mystical Terms in the Manuscripts of the Manuscript of Aqdul Javahar, in the conceptual range of the installer, Ahmad Daei

نویسندگان [English]

  • Abdolah Qasemi 1
  • Zahra Khosravi 2
  • Shahriar Hasanzadeh 3
چکیده [English]

From the beginning of creation, human beings have sought to discover the secret of creation and understanding the secrets of creation in the sources of knowledge, and with the aim of seeking truth and perfectionism with mystical language, they have interpreted the meanings of cognition. Thoughtful man with individual emotions and spiritual experiences to answer where to come and where to go in the peak of awareness in the two ways of reason and love with the most glorious way in the conduct of Hud to the phospholis of life and with passion and knowledge of "conscience of single truth" Has arrived. Based on their understanding of the Taliban's thought and mysticism, they have chosen the path of truth, which they have sought to uncover from the heart, or to shed light on some of its angles. In this area, Ahmad Da'i, by interpreting these terms in the form of an installer, has brought the simplest method to the forefront and has exemplified the example of "Lahndinham Sabella" from Jamal Raz. In this article, the abbreviated letter "AS" means sister-in-law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhud al-Jawahar
  • Mystical Terms
  • Ahmad Daei
  • installer