ره‌یابی اندیشه‌های وجودشناسی جامی در تفکر فیض کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. نویسنده مسئول: khayatian@semnan.ac.ir

2 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

نورالدین عبدالرحمان جامی- عارف و شاعر معروف قرن نهم هجری- به واسطه نگارش آثار و شروح در تبیین مکتب ابن عربی، تأثیر چشم­گیری در گسترش و تداوم آن مکتب در ایران داشته است. وی با غور در آثار ابن عربی، به عنوان یکی از شارحان برتر این مکتب، جایگاه ویژه­ای دارد چنان­که تعلیقاتی بر فصوص الحکم تحت عنوان نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص و نیز شرحی بر فصوص الحکم نگاشته است.
اما در مورد تأثیرگذاری تعالیم جامی بر دیگر متفکران ایرانی، این سؤال به ذهن می­آید که آیا بحث وحدت وجود - به عنوان مهم‌ترین آموزه فکری ابن عربی در عرفان نظری- آن­گونه که از شرح­های جامی بر می­آید در تقریرهای فیض کاشانی انعکاسی دارد یا خیر؟ از این رو، این پژوهش برآن است که به روش توصیفی- تطبیقی، احتمال این که تعالیم جامی در تفکر فیض کاشانی در باب وجودشناسی راه یافته است با تکیه بر نقد النصوص و کلمات المکنونه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که با مقایسه بین اندیشه­های جامی و فیض کاشانی، ردپای اندیشه­های جامی درباره وجودشناسی در تقریرهای فیض کاشانی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracing Jami’s Ontological Thoughts in Fayz Kashani’s Mentality

نویسندگان [English]

  • Qodratolah Khaiatian 1
  • Rahele Mirakhorli 2
چکیده [English]

Nurdin Abdul Rahman Jamy- famous ninth-century Sufi poet Islamic calendar by the writings and commentaries of Ibn Arabic school in explaining a significant impact on the spread and persistence of schools in Iran. He thought in the works of Ibn Arabic, as one of the top exponents of this school is an important issue. As described in the Nqdalnsvs Hekam as per description Alfsvs role and also wrote a commentary on Hekam.
But the influence of the teachings of the cup on the Iranian thinkers, the question comes to mind whether the unity of existence - as the most important teachings of Ibn Arabic thought in theoretical Sufism as the goblet as follows, in the writings of Faiz Kashani Reflective or not?
This descriptive comparative study plans, the possibility that the teachings of the cup thinking about ontology reached Faiz Kashani criticized by relying on texts and words Almknvnh examine and analyze  the comparison between the ideas of Heroes and grace Kashani, trace Jami ideas about ontology can be seen in the writings of Faiz Kashani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology
  • Pantheism
  • Jami
  • Fayz Kashani
  • comparative mysticism