نماد عرفانی رنگ و نور در نقاشی و معماری دوره گوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی‌، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه هنر تهران. نویسنده مسئول اول: bani.ardalan@yahoo.com

3 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه هنر تهران. نویسنده مسئول دوم. afshar@art.ac.ir

4 دانشیار گروه هنر و معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

5 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

عرفان عبارت است از علم به حضرت حق از حیث اسماء و صفات و مظاهرش، همه اسماء الهی به نوعی با هنر و زیبایی همپیوندد مانند جمیل، بدیع، مصور وغیره. نماد تجلی کثرت در وحدت را می توان رنگ دانست از آنجا که نور، که خود نماد کامل وحدت است، ذات مجردش با رنگ تجسم می یابد و رنگ عاملی برای تجلی و ظهور نور می‌شود. در هنر، رنگ‌ها جنبه تمثیلی داشته و هر رنگ معنا و مفهومی را در بر می گیرد. به طور مثال: رنگ سبز حالت عرفانی داشته و رنگ سفید نماد وجود مطلق است. معماری گوتیک با هدف ایجاد فضاهای وهم آلود و عجیب و غریب با ترکیبی از نورها و سایه‌ها و رنگ‌های درخشان سعی در ایجاد فضاهای مرموز نموده تا گویی حضور عنصر مقدس را در آن مکان بتوان احساس نمود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی و کارکرد بازتاب وجود رنگ و نور در معماری و نقاشی گوتیک است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استدلال استقرایی و روش کتابخانه­ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که معماری و نقاشی دوره گوتیک با مفاهیم مذهبی سعی دارد تا حضور خداوند را لابلای فضاهای مرموز با ترکیبی از نورها و رنگ‌ها در صورت متجلی سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mystical Symbol of Light and Color in Gothic Paintings and Architecture

نویسندگان [English]

  • Peyman Alizadeh oskooii 1
  • Ismail BaniArdalan 2
  • Kamran Afshar mohajer 3
  • Mohamad reza Sharifzadeh 4
  • Mohamad javad Safian 5
2 University of Art
چکیده [English]

Mysticism entails insight in the Absolute, insight in his names, traits, and expressions. All names of Allah, such as Jamil, Badie,  Mosavar, etc. are tied with art and aesthetics. Color is the expression of pluralism in unity. Light, per se, is a symbol of unity but it is embodied by color and color acts as a media for expression and emergence of light. Colors signify a specific meaning in the realm of art. For instance, green implies a divine mystical state but white is the symbol of Absoluteness. Goethic architecture seeks to create mysterious spaces through a combination of lights, shadows, and bright colors, so that the sacredness of that space is immadiately perceived. Present study attempts to examine the application of light and color in Goethic architecture and paintings. It is of descriptive-analytical type. Data is gathered through inductive reasoning and librarian method. Research findings show that Goethic architecture and painting imbued with religious concepts makes an attempt to embody God embeded in mysterious spaces through a combination of lights and colors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light
  • Color
  • Gothic
  • architecture
  • painting