جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیارگروه فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

سعدی، بزرگ‌ترین شاعر و نویسندة قرن هفتم در تاریخ زبان و ادب فارسی و دوران‌ساز و تأثیرگذار در تحوّلات ادبی و فرهنگی بوده است. در پژوهش حاضر، تلاش شده از منظری دیگر بر آفرینش‌‌های ادبی و فکری آثار سعدی نگریسته و جلوه‌‌های از جرم، تقصیر و توبه در آن‌‌ها باز نموده شود. هدف اصلی نگاه عرفانی به این موضوع و بررسی میزان مصداق آن درنگاه عرفانی سعدی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه‌‌ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون حکایات یا آموزه­ها در آثارسعدی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که توجه به رویکرد جرم، تقصیروتوبه به پیشگاه الهی بانگاه عرفانی سعدی، نمود فراوان داشته و زیباترین و لطیف‌ترین جلوه‌های آن در بوستان دیده و به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است و در نتیجه، با توجه به اندیشه اصلاح‌گرایانه سعدی و آموزه‌های عملگرایانة وی، توبه، عاملی مهم در جلوگیری از جرم و تکرار آن و بازپروری مجرم می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی

نویسندگان [English]

  • Farhad Kakarash 1
  • Babak Pourghahremani 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran