مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین با تفکرات اگزیستانسیالیستی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

یکی از مهم­ترین مکاتب فلسفۀ قاره‌ای در قرن بیستم، مکتب اگزیستانسیالیسم است که با توجه عمدۀ خود به مسائلی همچون وجود انسانی، فردیت، اخلاق و ایمان با ادبیات عرفانی و صوفیانۀ ایرانی، مشابهت‌های فراوانی دارد. مولانا جلال­­الدین بلخی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی، از جمله نمایندگان مهم ادبیات عرفانی و صوفیانۀ ایران است که دستگاه فکری­ و نبوغ و بدعت اندیشۀ عرفانی و فلسفی­ا­ش، از جهات بسیاریبا تفکر اگزیستانسیالیستی مشابهت و مطابقت­ دارد.
در این مقاله، کوشیده شده است تا همانندی­های فکری مولانا با فیلسوفان اگزیستانسیالیست غربی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا به معرفی اصول و ویژگی­های کلی نحلۀ فلسفی اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است و بعد به مختصری از آرای اندیشمندان این مکتب همچون سورن کی‌یرکگارد، گابریل مارسل، کارل یاسپرس و میگل د.اونامونو و سارتر اشاره خواهد شد و پس از آن، به جنبه­هایی از اندیشۀ مولانا که با نکات برجستۀ این نحله مناسبت و سازگاری دارد، پرداخته شده است و نشان داده شده است که میان مبانی فکری فیلسوفان اگزیستانسیالیست و تفکرات مولانا چه اشتراکاتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī's Thoughts and Existentialist Thinking

چکیده [English]

One of the important schools of continental philosophy in the 20th century is Existentialism that with due cares for such issues as humanexistence, individuality, ethics, and faith it has a lot of similarities with Iranian mystical and Sufi literature.Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, the great mystic and poet of Iran, is among the important representatives of the mystical and Sufi literature of Iran that his system of initiative and innovative ingenuity of his mystical and philosophic thinking is similar to that ofexistentialist thinking
In this paper, it isendeavored to investigate the similarity of Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī's way of thinking with western existentialist philosophers. Thus, at first, general properties and principals of Philosophical Theory of existentialism are studied.Then,a summary ofof thinkers' views at this school, includingSorenKierkegard, Gabriel Garcia Marquez, Karl Jaspers, Miguel de Unamuno, and Sartre, will be pointed out.Afterwards,some aspects of Rūmī'sthoughts that are consistent with the outstanding points of this theory are investigated, and thenthe common grounds aredepictedbetweenthinking principals of existentialist philosophers and thoseof Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī
  • Existentialism
  • Individuality
  • Ethics and faith