بررسی داستان پسرتعمیدی اثر لف تالستوی از منظر آموزه های عرفانی- اسلامی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات روسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات روسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.

چکیده

تالستوی یکی از بزرگترین نویسندگان جهان است که در آثار خود به موضوعات فلسفی-عرفانی مشهود می باشد و شاید برای خواننده « پسرتعمیدی » نگاه ویژهای دارد. این نگاه به خوبی در داستان شرقی به- ویژه ایرانی، قرابت مفهومی آشکاری نیز داشته باشد. مقالۀ حاضر به بررسی این اثر می پردازد و سعی برآن دارد تا با نگا هی مفهومی به بررسی بسترهایی بپردازد که شباهت میان داستان فوق را با ادبیات و عرفان ایرانی-اسلامی موجب گردیده است و تلاش بر آن بوده است تا ضمن پرده برداشتن از این شباهت ها نشان داده شود که داستان تداعی کنندة برخی از داستان های قرآنی است و هم آنکه گناه و توبه که در عرفان « پسرتعمیدی » ایرانی دارای جایگاه ویژهای است در این داستان نیز نقش مهمی دارد. موضوع اصلی داستان آنگونه که نویسنده بزرگ این اثر بیان می کند برخاستن با نیکی در برابر بدی است که هم در ادبیات فارسی و هم در دین اسلام به آن مکرراً تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of "The Baptized Son" by Leo Tolstoy with regard to teachings of Islam and mysticism

نویسندگان [English]

  • Janolah Karimi Motahhar 1
  • Marzieh Yahyapour 1
  • Roya Gholamalishahi 2
چکیده [English]

Leo Tolstoy is one of the greatest renowned writers of the world who, in his works, adopts a special stance regarding issues of philosophical and mystical nature. This is quite visible in the story “The baptized son” which might be of clear conceptual resemblance for the oriental audience, especially those from Iran. While dealing with this story, the present article strives to maintain a conceptual interpretation of the elements that have caused a resemblance between the aforementioned story and the post-Islamic literature and mysticism of Iran. It also tries to disclose these similarities and at the same time clearly illustrate that the “Baptized Son” is an allusion to some Quranic stories. It also focuses on portraying the fact that concepts like sin and repentance enjoy a special place in the Iranian mysticism just as they do in this story. As this great author pictures, the main theme of the story is the ever-lasting struggle between vice and virtue, one of the major themes both in Islam and in Persian literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leo Tolstoy
  • the Baptized Son
  • Orient
  • the Baptized Father
  • the spiritual guru
  • Islamic Mysticism