تأملی عرفان ­شناختی در داستان ماهان کوشیار هفت­ پیکر نظامی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام‌نور

چکیده

موضوع مقاله، تأملی عرفان شناختی در داستان ماهان کوشیار در هفت پیکر نظامی است. این

پژوهش درپیِ جواب دادن به این سؤال است که در شعر نظامی، داستان ماهان کوشیار از چه

ساختاری برخوردار است و چه مؤلفه هایی دارد؟ این مؤلفه ها در اندیشه و شعر او به چه صورتی به

چه راهکارهایی برای سیر داستان انجام دادهاند؟ ،« عرفان » و « شناخت » ؟ کار رفته است

شیوة بررسی اشعار است که با استفاده از (Content Analysis) در این مقاله، تحلیل محتوایی

آن و تجزیه و تحلیل داده های متن، به ابعاد گوناگون سؤال های طرح شده پاسخ داده شده است.

انسانگرایی و رهایی انسان از مشکلات موجود- البته با ساختار و چهارچوبی که نظامی هنگام طرح

داستان ایجاد کرده است- و راهکارهایی که عرفان و شناخت انسان ارائه کرده است، از مهم ترین

مبانی تحلیل این داستان محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mystical Survey on Mahan Kooshyar Tale in Nezami's Haftpeykar

نویسنده [English]

  • Yousef AAli Abbass Abad
چکیده [English]

The Subject of the paper is to reflect cognitive mysticism in the story of

Kooshyar Mahan in Nezami's Haftpeykar. This study seeks to answer the

question of Nezami's poetry, What the structure of Mahan Kooshyar tale is and

what the components are. How the components are used in his thought and

poetry. What kind of solutions have "Knowledge" and "mysticism have done for

the whole story?

In this paper, the content analytical method was to study the poetry with

which the analysis of the textual data, as various aspects as the questions raised

have been answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami
  • Mahan Kooshyar
  • humanitarianism
  • knowledge
  • mysticism