مفهوم‌شناسی تأویل عرفانی «خلیفه الهی» در سوره بقره

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشجویدکتری علوم قرآن و حدیث، واحد تهران شمال، دانشگاه آزادا سلامی. تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، تبیین معنای تأویل عرفانی واژه «خلیفه» درسوره بقره می‌باشد.نظربه اهمیت بررسی واژگان واصطلاحات قرآنی،این پژوهش پس ازبررسی معنای لغوی این واژه با تدبر درآیات 30الی39 سوره بقره به دریافت مفهوم عرفانی«خلیفه الهی»اقدام نموده وبا استفاده ازمفاهیم واژگان وعبارات کلیدی موجود در آیات مذکور،به نظرمی‌رسد به معنای عرفانی این لقب درانسان دست یافته است.درهمین راستا،ساختاروجودی«آدم»و رسالتش نیز مفهوم‌یابی شده است.
دراین تحقیق،تأثیرتعلیم حقیقی«الاسماءکلها»درساختارانسان موردبررسی قرارگرفته است.نتیجه به دست آمده این است که:تجلی کامل اسماءالهی دروجود نوع انسان، شاید عامل اصلی برای تحقق صفت«خلیفه الهی»دراوباشد.وقوع این امر،فرمانبرداری قوای همه عالم راازانسان درپی خواهدداشت که درقالب سجده ملائکه برآدم درقرآن ازآن تعبیرشده است.درحقیقت ائمه علیهم‌السلام کسانی هستندکه اسماوصفات«رب العالمین»درمعنای اتم واکمل خود،درآن ها از قوه به فعل درآمده است واین معنای تأویل عرفانی «علم الاسماءکلها» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paraphrased Concept of "Divine Caliph" in Sura Baqarh

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Aram 1
  • Fatemeh Rahmani Seyed Shokri 2
چکیده [English]

This research is a paraphrased explanation of the word "Caliph" (Khalifeh) in

Sura Baghareh. Keeping in mind the importance of investigation in Quranic

words and phrases, the writer has come to perceive the true meaning of "Divine

Caliph" after studying Lexical meaning of the word through prudence and

thinking over Verses 30-39 of Sura Baghareh in the Quran. It is done by using

true meaning of existing key words and phrases in the above mentioned verses

and it looks like that she has reached the true meaning of this title in human

being. To this end, existential structure of "Adam" and his mission has also been

purported. In this study the effect of real teaching of "Al-Asma kolloha" in

human,s structure has been studied. The result is perfect manifestation of God's

names (attributes) in human being. The main factor in proving the attribute of

"Divine Caliph" to be true is the perfect manifestation of God's attributes in

human being accordance of which will be followed by the obedience of all the

world forces to human being. That is shown in the form of angels bowing to

Adam as stated in Quran.. In fact Imams (P.b.u.t) are whom that names and

attributes of " Lord of all the world"(Rab-ol -Alamin) have been put in practice in

them in full sense and this is the conceptual meaning of " Then he gave Adam

knowledge of the nature and reality of all things and everything."

کلیدواژه‌ها [English]

  • caliph
  • World (Earth)
  • Adam
  • the Knowledge of Allah
  • s Name
  • Bowing Down
  • descent