تحلیل معناشناسی مفهوم مرگ و شهادت در نظام معرفتی مولانا

نویسندگان

1 استادیارگروه عرفان، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه عرفان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان. ایران

3 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام(ره)، تهران، ایران.

چکیده

مرگ همواره بغرنج‌ترین مسأله انسان بوده است. عرفای بزرگ همچون مولانا جلال‌الدین مرگ را نه تنها آغاز یک زندگی نو دانسته، بلکه در نگاهی عاشقانه آن را پلی به منظور نیل به وصال معشوق ازلی تلقی کرده‌اند. لذا، این پژوهش متکفل بررسی این موضوعات است: مفهوم مرگ در نظام فکری مولانا؛ مفاهیم معنوی مرگ در نظر مولانا مانند: تکامل و تجربه (مکاشفه)، خواب و همسانی آن با مرگ، عدم و فنا، مرگ ارادی، شهادت. این نوشتار در صدد آن است که اولاً مفهوم مرگ را که دغدغه مهمی است بر اساس آموزه‌های مولانا باز تبیین کند؛ ثانیاً مفهوم شهادت که مقوله‌ای بس گرانسنگ در اسلام است با تکیه بر آرای عارفانه مولانا واکاوی کند. در نتیجه می‌توان گفت از نظر مولانا شهادت بهترین نوع مرگ است، چرا که بر تکامل، موت ارادی و فنای فی الله ناظر است.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of Death and Martyrdom  Concepts in Rumi's Epistemology

نویسندگان [English]

  • Abdulhossein Latifi 1
  • Seyyed Nader Mohammadzadeh 2
  • Seyyed Mojtaba Zamiri 3
چکیده [English]

Death has always been the most complicated concern for the human being. The great mystics such as Molana Jalal al-din propounded death not only as a beginning of a new life but also in a lovely point of view, proposed it as a bridge for attainment to the attachment of man to the immortal Beloved, i.e. God.     Therefore, this article scrutinizes these topics: the concept of death according to Molana’s thought; spiritual concepts of death according to Molana such as perfection and vision, sleep and its similarity with death, nothingness and mortality, willingly death, and martyrdom. This essay seeks firstly to reassert the concept of death which is an important concern according to Molana’s teachings; and secondly, it scrutinizes the concept of martyrdom that is a very significant matter in Islam in accordance with Molana’s mystical views especially concerning the archetype of Imam Hosein (peace be upon him).  At the conclusion it can be said that according to Molana, martyrdom is the best kind of death, because it deals with perfection, willingly death, mortality and attachment to God. This article has been written according to descriptive-analytic method using library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • martyrdom
  • mortality and attachment to God
  • nothingness
  • Perfection
  • willingly death