نامه ابن عربی به امام فخر رازی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان آثار عرفانی نام ه­ای از ابن عربی به فخر رازی وجود دارد. برخی معتقدند این نامه همان است که ابن عربی در فتوحات مکیه خویش در دو باب به آن اشاره کرده است. وی در فتوحات در خصوص مکارم اخلاق و جوانمردی سخن می­گوید، در حالی که نامه موجود، دعوت فخرالدین رازی به کسب علوم شهودی و کشفی است. سوال این است آیا نام ه­ای که در برخی از رسائل ابن عربی وجود دارد همان است که مورد ادعاست، یا اینکه نامه موجود غیر از نام ه­ای است که ابن­ عربی نوشته است؟ در این مقاله ضمن ارائه ترجمه نامه ابن­ عربی به فخرالدین رازی و با روش اسنادی تحلیلی این نتیجه حاصل می­شود که این نامه غیر از نام ه­ای است که ابن­ عربی در فتوحات به آن اشاره کرده است. بدین ترتیب باید گفت که وی حداقل دو نامه برای فخر­الدین رازی نوشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Al-Arabi'sletter to Imam Fakhr Al-Din Al-Razi

نویسنده [English]

  • Seyyed Hossein Seyyed Mousavi
چکیده [English]

There isa letter fromIbn Al-Arabi to Fakhr Al-Din Al-Razi among the mystical works. Some believe that this letter is the same that Ibn Arabi has referred to it in two Chapters of his FUTUHAT MAKIYEH.
He talks in FUTUHAT about Moral Virtues and Generositywhile the existingletter is Fakhr Razi's invitation to learn intuition and intuitive Knowledge.
The question is this, whether the letter which exists in some of Ibn Arabis RASAIL is the same as it claims, or the current letter is a letter other than the letter which Ibn Arabi has written?
In this article while the Ibn Arabi's letter to Fakhr Al-Din Al-Razi is translated, this result is obtained by the documentary analytical method that this letter is other than the letter that has been mentioned to it by Ibn Arabi in his FUTUHAT.
Thus, it should be said that Ibn Arabi at least has written two letters for Fakhr Al-Din Al-Razi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Al-Arabi
  • Fakhr Al-Din Al-Razi
  • Moral Virtues
  • Invite to intuitive Knowledge