ویژگی عبادت در سلوک عرفانی رابعه عدویه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در این پژوهش؛ «تأثیر سلوک عبادی رابعۀ عدویه بر وجوه عرفانی» او مورد بررسی قرار می‌گیرد. در باب زهد و عشق الهی این بانو و نیز کرامات وی سخن بسیار به میان آمده است ولیکن در منابع عرفانی چندان به نقش راهبردی عبادات در سلوک عرفانی رابعه، اشاره نگردیده و نیز در بررسی غالب مقالات و پایان‌نامه‌ها التفات و اهتمام پژوهندگان را در این خصوص نیافتیم، لذا در نظر داریم در این پژوهش مرحله‌به‌مرحله ابحاث تعبدی زندگی رابعه را مورد بررسی قرار دهیم تا به این نتیجه برسیم که: سلوک دینی رابعه مقدمه و قوام بخش سلوک عرفانی اوست. در این سیر معرفتی پس از مرحله فناء، اشتیاق و سعی رابعه برای زهد و تعبد مضاعف گشته و امتزاج عشق و بندگی به حد اعلای خود رسیده است. همچنین اهمیت رسالت رابعه در شناساندن حقیقت بندگی به مردم و ایجاد نهضتی عرفانی بر مبنای عشق الهی، ازجمله نتایج نوآورانه این پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Worship in Theosophical Conducts of Rabeah Adawiyyah

نویسندگان [English]

  • Masood Haji Rabi 1
  • Zahra Shirdeli 2
چکیده [English]

The present research investigates “the effect of worship conducts of Rābia al-Adawiyya on her theosophical aspects”. There have been many talks regarding this dame’s asceticism and divine love as well as her greatness. However, theosophical resources have not mentioned the strategic role of worshiping her theosophical conducts so much; and investigating most of the articles and theses, we found that researchers have not paid so much attention to this point. Therefore, our objective in the present research is to investigate the devotional discussions of Rābia’s life stage by stage to conclude that Rābia’s religious conduct is the preface and reinforcing of her theosophical conduct. During this cognitive journey, after the stage of perdition, Rābia’s passion and effort for asceticism and worship was increased and fusion of love and servitude reached its topmost extent. Also, the importance of Rābia’s responsibility in introducing the reality of servitude to people and establishing a theosophical movement based on divine love, is among the innovative results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabia
  • Conduct
  • Theosophical
  • worship
  • Devotion
  • Divine Love