تحلیل چگونگی تأثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی زن در سیر و سلوک عرفانی او

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مقاله‌ حاضر به تحلیل نقش ویژگی­های شخصیتی زن در سلوک عرفانی او می‌پردازد. در نگاه عرفانی، ویژگی‌های زنانه سبب تجلی آشکارتر اسماء جمال الهی و ویژگی‌های مردانه سبب ظهور بیش­تر اسماء جلال الهی می­گردد. بر این اساس می‌توان پرسید که آیا این تفاوت در تجلیات، می­تواند تأثیری در سلوک عرفانی زن و مرد داشته باشد و آیا می­توان نگاه فراجنسیتی عرفا را درباره‌ تفاوت استعداد سالکان، به مسائل جنسیتی نیز تعمیم داد. پژوهش حاضر، با تلفیق مباحث عرفانی و دستاوردهای روانشناختی به ترسیم ارتباط ویژگی­های شخصیتی زنانه با هفت منزل عرفانی می‌پردازد. چنین رویکردی در تحلیل مباحث سلوکی، دستاوردی جدید و دارای اهمیتی ویژه، هم در مباحث حوزه‌ زنان و هم در مباحث عرفانی، است. در این بررسی روشن می‌شود که نقش ویژگی‌های زنانه در سلوک عرفانی وی گاه نقشی یاریگر و گاه بازدارنده است؛ به نحوی که سالک می‌تواند با آگاهی از نحوه‌‌ تأثیرگذاری این ویژگی‌ها تدبیری عمیق­تر برای چگونگی سلوک خود رقم زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Women's Personality Traits Impact on their Mystical Journey

نویسندگان [English]

  • Shahla Rahmani 1
  • Mitra Poursina 2
چکیده [English]

This paper analyzes the role of personality traits of women in their mystical journey.Mystically speaking, female traits cause brighter manifestation of divine beautiful names whereas male traits cause greater manifestation of divine majesty names. Accordingly we may ask whether this differentiation in manifestations could effect men and women's mystical journey and if the transgender view of the mystics about the differentiation in seekers' talents may extend to gender issues. By combining mystical issues and psychological achievements, this study draws the relationship between personality traits of women and seven spiritual stages. Such an approach in analyzing issues related to mystical journey is a novel achievement and has special importance, both in the field of women's issues and the mystical topics. In this study, it becomes clear that the role of female characteristics in her mystical spiritual wayfaring are sometimes helpful and sometimes play a deterrent role; so that the seeker, by knowing how these traits are influencial, can measure a deeper plan for the quality of her spiritual wayfaring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Names of Beauty and Majesty
  • Altruism
  • psychology
  • female character
  • mystical stages