جلوه­ هایی از تربیت چندفرهنگی در مثنوی معنوی با محوریت نگرش عرفانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه زبان و ادبیات فارسی

2 دانش آموخته‌ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، گروه علوم تربیتی

چکیده

مولوی، بزرگ‌ترین شاعر و نویسنده‌‌ عارف قرن هفتم و در تاریخ زبان و ادب فارسی، شخصیّتی دوران‌ساز و تأثیرگذار در تحوّلات ادبی فرهنگی بوده­ است. آثار مولوی، تاکنون هدف رویکردهای مختلف پژوهشی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده از منظری دیگر بر آفرینش‌‌های ادبی و فکری آثار مولوی نگریسته و جلوه‌‌های از تربیت چندفرهنگی در آن‌‌ها باز نموده شود. هدف کلی این پژوهش، بررسی جلوه­ هایی از تربیت چندفرهنگی و میزان مصداق آن در آثار مولوی بوده و جهت بازشناسی و استخراج مؤلفه­ های تربیت چندفرهنگی، به مثنوی مولوی توجه شده است. بدین منظور ابتدا مبانی نظری آموزش و پرروش چندفرهنگی مطالعه و 10 مقوله از مهم‌ترین مؤلفه­ های آن مشخص شده و، الگوهایی از مثنوی مولوی بر اساس این مؤلفه­ ها تحلیل شده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش در اساس مطالعه‌ کتابخانه‌‌ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون حکایات یا آموزه­ ها بوده است، امّا به لحاظ ماهیّت و روش در شمار تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می‌‌گیرد. جامعه­ آماری آموزه­ های از مثنوی مولوی تشکیل می  -دهدنتایج نشان می ­دهد که توجه به رویکرد تربیت چندفرهنگی در مثنوی مولوی در همه مؤلفه­ های ده­گانه مذکور در این پژوهش و تربیت چندفرهنگی، نمود فراوان داشته و این مقوله­ ها به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Multi-Cultural Trainings in Masnavi-e-Ma’anavi Focusing on Mystical Attitude

نویسندگان [English]

  • Farhad Kakarash 1
  • Hero Khatooni 2
چکیده [English]

Molavi, the greatest poet and writer in the 7th century in Persian language and literature, has been an effective character in literal and cultural changes. His works have been the focus of many different research approaches.  In the present study, I have tried to concentrate on Molavi’s intellectual and literal works from a different point of view and reflect some aspects of his multicultural training.                                                                                                                                  
The general aim of this research is the study of some aspects of multicultural training and the level of their applicability in Molavi’s works. In order to recognize and elicit multicultural training components, I have paid much attention to Masnavi. So I tried to study the theoretical foundations of multicultural training and then identify ten opponents from the most important ones and analyze some samples of Masnavi-e-Ma’anavi according to these opponents. The library research based on content-analysis method along with using the anecdotes and trainings have been used in the current study, but due to the nature and method of the research, it can be considered a kind of descriptive-analytic research as well. The statistical society is the teachings of Molavi.                                                 
The result shows that paying attention of multicultural training approach in Masnavi-e-Ma’anavi is appeared in all of the ten opponents mentioned in multicultural training and research and they have been emphasized frequently.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-cultural training
  • multicultural opponents
  • Masnavi