ریاضت؛ اقسام، درجات و مراتب آن

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف بیان و واکاوی معنی و مفهوم ریاضت، اقسام، مراتب و درجات آن است که مهم‌ترین مسئله برای رسیدن به سعادت در دین مقدس اسلام، تزکیه نفس و پرورش روح است. از منظر اسلام این تزکیه به وسیله مجاهده با نفس که همان مفهوم ریاضت است، صورت می‌پذیرد. با توجه به هجوم نحله‌های دروغین عرفانی شرقی و غربی در جامعه امروز، و انحراف از اسلام اصیل، این پژوهش برآن است تا با ارائه نگاهی عمیق از دیدگاه اسلام و تبیین جایگاه ریاضت در آموزه‌های آن، روش صحیح برای هر گونه اقدامی ‌در این راستا را تشریح کند که ریاضت تنها در محدوده شریعت و در بستر دستورات الهی تضمین شده است و چنین ریاضتی است که می‌تواند سالک را به مراتب بلند عرفانی برساند.
در این مقاله سعی شده با رویکرد تحلیلی، نظری و با استفاده از نظرات مفسران و متون دینی، به بررسی مفهوم ریاضت و موانع و آفات آن و پرداخته شود.
یافته‌ها نشان داد که برای رسیدن به قرب الهی باید با ریاضت مشروع، جلوی هواهای نفسانی و شیطان را گرفت و مهار و کنترل نفس را با تدبیر و تعقل پیش گرفت تا انسان به فلاح و رستگاری برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Austerity; Varieties, Degrees, and Levels

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Naseri 1
  • Ali Ahmadpour 2
چکیده [English]

The stated purpose and to explore the meaning of austerity, kind of, the grades that the most important issue for happiness in Islam, purification of the soul and nurturing the soul For Islam, the purification of the soul by the struggle with the concept of austerity, done. According to the influx of eastern mysticism and western false beliefs in today's society and deviation from true Islam, this paper aims to provide depth look at Islam and Clarify the role of abstinence in its teachings, the correct procedure for any action in this regard explained that Austerity only within the law and within the context of divine commands is guaranteed. And such austerity that can bring long-mystical seeker far In this article Try using an analytical approach, such as using commentators and religious texts, the concept of austerity and obstacles and pests and paid it. The results showed that divine revelation must austerity to achieve the legitimate desires and Satan was front and took inhibition and self-control with tact and wisdom to man's salvation and redemption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • austerity
  • legitimate
  • Illegitimate
  • frock