تجلی عرفان در برده بوصیری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان.

چکیده

شکی نیست که بین دین و شعر رابطه­ای دیرین برقرار است؛ از این رو مدح پیامبر اسلام به عنوان تجلی ذات الهی، دست‌آویز و تکیه گاه محکمی برای شاعران صوفی مسلک است تا بدین طریق، فضایل و کمالات اخلاقی پیامبر(ص) را بر همگان آشکار نمایند و در ضمن به بیان بعضی از عقاید رایج در میان صوفیان، بپردازند.نا گفته هویداست که قصیده مشهور برده یکی از شاهکارهای ادبیات عرب به شمار میآید و «شرف‌الدین محمد بوصیری» به قصد توسّل به حضرت رسول(ص) در دوره اوج و بالندگی عرفان؛ یعنی؛ عصر مملوکی- عثمانی آن را به رشته نظم در آورد. یافت‌ها و دریافت‌ها در این جستار، ما را به این سخن می­رساند که بوصیری به معنای واقعی یک شاعر عارف مسلک نیست و ویژگی شاعران عارف چون اصطلاحات عارفانه در آثار او به وفور یافت نمی­شود اما می­توان چنین گفت که به تأثیر از جو حاکم بر عصر خود، حضور تصوف در برده بوصیری جای چندان تعجبی ندارد شاعر با به کارگیری زبان زیبای شعر، به بیان آموزه‌های مهم عارفان چون حقیقت محمّدیه، شفاعت و مناجات می­پردازد ودر این بیان شاعرانه خود زبان ساده را به کار می‌گیرد و کمتر از رمز و اصطلاحات عارفانه بهره می­گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Gnosticism in Bousiri Borde

نویسندگان [English]

  • Rouhollah SayyadiNezhad 1
  • Shahram Amiri 2
چکیده [English]

Undoubtedly there is a relationship between poem and religion from long ago so that praise of Islam prophet as a manifestation of God is a support for those poets who are Sufi, o clear virtues and perfections of prophet for all the people and also mention some popular traditions of Sufi.
It's clear unsaid that Borde elegy is one of the masterpieces of Arab literature and Sharafod-in- Mohammad Bousiri change it to poem for the aim of resorting to prophet Mohammad in the pride and boasting period of Gnosticism Osmani-Mamlooki era.
Findings in this research show that Bousiri is not really a gnostic poet and especially of gnostic poets such as mystically idioms is not so much in his works but it can be said that in effect of his period existing of Sufism in Bousiri Borde is not so surprising.
The poet speaks about the important points of mystically such as Mohammadie reality, intercession and praising by using beautiful language of poem and amorous statement, using simple language and also using less mystically idioms.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Bousiri
  • Arabic Poem
  • Borde
  • Gnosticism
  • Mohammadie reality