آثارمقام عرفانی«صبر» بر نفس سالک از نظر خواجه عبدالله انصاری با تکیه بر کلام امام علی(ع)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد عرفان تطبیقی.

چکیده

از جمله مقامات عرفانی که سالک باید واجد آن گردد تا گرفتار رهزن‌ها و تنگناهای سلوک نشود «صبر» است. در بینش امام علی علیه‌السلام صبر در سیر انسان به سوی حق تعالی اهمیتی ویژه دارد، از همین‌روست که مسیر دستیابی به درجات و آثار آن را توصیف کرده‌اند تا از این طریق انگیزه‌های رسیدن به این مقام عرفانی تقویت شود. خواجه عبدالله انصاری نیز صبر را یکی از نخستین گام‌های رهروان به سوی حق و مقامی برای عوام و متوسطان می‌داند و با توجه به تاثیر «صبر» در سلوک از نقش آن در کمال نفس پرده بر می‌دارد. با بررسی دیدگاه امام علی علیه‌السلام و خواجه عبدالله انصاری به روش تحلیلی- توصیفی و بررسی اقسام سه‌گانه صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت این نتیجه حاصل شد که تحقق درجات مختلف صبر در سالک باعث تربیت نفس او شده و او را در برابر وساوس و خواطر نفسانی مقاوم می‌کند تا آنجا که با ثبات قدم در سلوک، استعداد بهره‌مندی از مواهب الهی را پیدا کرده و به خداوند تقرب پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Mystical Station (maqm) of Patience (Sabr) on Mystic’s Soul from the V iewpoint of Khwajah Abdullah Ansari Based on Imam A li’s (as.) W ord

نویسندگان [English]

  • Fatemeh (Mahnaz) Tavackoli 1
  • Fatemeh Hasan Pour 2
چکیده [English]

“Patience” is one of the most important mystical stations – to which the

mystic should become eligible not to be troubled by the problems of the

conduct. In the viewpoint of Imam Ali (as.), patience plays a significant

role in man’s spiritual journey towards God. Accordingly, Imam Ali

describes the way to achieve its ranks and effects in order to strengthen the

motivations to achieve this mystical station. KhwajahAbdullah Ansari also

considers patience as one of the first steps that should be taken by the

mystics guiding their way to the right; he also regards patience as a station

for the lower and middle ranks; moreover, he uncovers the role of patience

in soul’s perfection concerning the effect of ‘patience’ in the spiritual

journey

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (as.)
  • Khwajah Abdullah Ansari
  • mystical station (maqm)
  • patience (sabr)
  • soul perfection
  • Mystic