بررسی خوارق عادات در متون منثور عرفانی تا قرن هشتم هجری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

یکى از واقعیات هستى که هیچ شک و تردیدى در آن نیست، «خوارق عادت» است. به دلیل آنکه تحقق امور خارق‌العاده با تحقّق امور عادى فرق دارد، با پیش‌فرض‌هاى عرفى و عادى، قابل تصور و تحقق نیستند. از این‌رو، دیگران از آوردن مثل آن ناتوانند. خوارق عادت مشتمل بر غایتى هستند، ولى از آن روى که در نوع غایت و مشروعیت (به معناى الهى بودن) و عدم مشروعیت با هم مختلفند، شناخت این امور، امرى لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد.
بنابراین در مواجهه با این گونهمسایل در کتب و تذکره‌های عرفانی باید با احتیاط و تامل رفتار کرد. این مقاله به روش توصیفی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع در کتب عرفانی تا قرن هشتم هجری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Of Marvels in Mystical Verses up until 8th Century AH

نویسندگان [English]

  • Abbas Babaie 1
  • Heydar Hassanloo 2
  • Seyyed Nader Mohammadzadeh 3
چکیده [English]

One of the facts that you are not in any doubt is marvel. Because the thaumaturgic reality is different from the usual, customary and normal by default, one cannot be imagined and realized. Thus, the others fail to like it. Always pay attention to such things as the quality of their realization. The idea has attracted the attention of scientists and writers. So faced with these issues in books and mystical card should be treated with caution and deliberation. This paper investigates and analyzes the mystical to the eighth century AD this book deals

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • marvel
  • mysticism
  • Sufism
  • miracle