«رحمت و لطف الهی در حکایات تمثیلی مثنوی»

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مولانا هوشمندانه به معانی و ویژگی های رحمت الهی نگریسته است .گاه به جلوة رحمت در آفرینش موجودات­،از کتم عدم اشارت داشته­ وهمة موجودات را­درپرتورحمت عام الهی قرار داده است که بیش از استحقاق در پوشش عطا،­کافر ومؤمن را در بر گرفته.همچنین تجلّی واحد حق،در صور موجودات عینی یا "عالم خارجی" را ناشی از رحمت می داند،­زیرا با رحمت الهی است که خدا هستی را به هر موجودی می بخشد یا به هر موجودی شیئیت خاص آن را عطا می کند.به نظر مولوی دراین افاضة رحمت ،منع وتوقفی وجود ندارد ورحمت خاص او(رحمت وجوب) اختصاص به انبیا، اولیا ونیکوکاران دارد ورحمت عام او همة موجودات را شامل می گردد. مسئلة مهمی که در بررسی رحمت الهی، درمثنوی مد­نظر قرار می­گیرد این است که آیا رحمت خداوند­درهمه وقت شامل حال خاصان در گاه عبودیت اوست یا عامه را هم در بر می گیرد ؟همچنین­ عوامل جذب رحمت ودفع رحمت الهی از دیدگاه مولاناکدامند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AllegoricalStoriesinMasnaviGods Mercy

نویسنده [English]

  • Mah Nazari
چکیده [English]

Rumi issometimesseen asameans ofGod's mercy.Sometimesrefers to the manifestation of the mercy of God in creation, creatures, how not science, can be created.God's mercy is for all creatures. What is the religion of no religion and what they are good or bad? For thegraceof God,there is nonon-stop. Masnavi is the mercy of God, or general or specific, a special grace of God, the prophets and saints to be good humans.
Is Godmercy in all time, including the specific people?
Is God's mercyalsoisgeneral public? According toRumi, is the adsorption and desorption of mercy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumis Masnavi
  • mercy
  • Grace
  • wrath