«مضامین عرفانی در سروده­های ابو مَدیَن مغربی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا- همدان.

چکیده

عرفان و ادبیات عرفانی در اندلس اسلامی گسترش فوق­ العاده ­ای داشت و شاعران و نویسندگان بسیاری در اندلس پدیدار شدند و آثاری در زمینۀ تصوّف به جای گذاشتند که معمولاً با نوآوری­ هایی در صورت و معنا همراه بوده است. بررسی تصوّف اسلامی در اندلس ما را با نحله ­های مهم فکری­ ای آشنا می­ کند که برای فهم تصوّف اسلامی بسیار کارساز است. از میان شاخه ­های ادبیّات عرفانی در اندلس، شعر رشد قابل ملاحظه­ای داشت و شاعران پرشماری پدید آمدند که بیش­تر آنان در ایران ناشناخته مانده­اند. از آن جمله است شاعر و عارف بزرگ سدۀ ششم، ابو مدین مغربی که اشعار نغز و شیوایی در مضامین بلند عرفانی و آموزه­ های عرفان نظری و عملی سروده است. در این پژوهش می­ کوشیم بارزترین مضامین عرفانی اشعار این شاعر عارف را با روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MysticalThemes inPoetry OfAbu Midian Occidental

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Masboogh 1
  • Shahram Delshad 2
چکیده [English]

Mysticism andMystical literature at the Islamic Andalusia was Theextraordinaryexpansion andmanypoets and writersemergedinAndalusia and createdworksonsufism which is usually associated with innovation in form and meaning. with study ofislamicsufisminAndalusia we arefamiliarwith theintellectualtrends that forunderstanding ofislamicsufism isveryeffective.Among the branches of mystical literature in Andalusia, poetryhad significantgrowth Andnumerouspoetsemerged  that most of whomareunknownin Iran.Among them is a great poet and mystic of the sixth century,Abu Midian Occidental Thatbeautiful poetryandeloquent in themysticalthemes andtheoretical and practicalteachings ofsufismis  written. In this study,we try toanalyze the mostmysticalthemes this poet'spoems based on descriptive–analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystic
  • Abu Midian
  • Theoretical mysticism
  • practical mysticism