«مقدمه ای بر پدیدارشناسی عرفان عاشقانه در عرفان مولوی و حافظ»

نویسنده

استادیار الهیات،دانشگاه پیام نور ،واحد کلیبر،کلیبر،ایران

چکیده

از دیدگاه عرفان عاشقانه ، صیرورت «انسانیت»به عنوان تجلی صفات خداوندی در انسانها در سه مرحله صورت می‌گیرد: نفس بیدار نشده (آدم معصوم قبل از گناه)، نفس بیدار شده (آدم بعد از گناه) و عشق (آدم عاشق به خدا). در این نگاه ، فرشته نماد مرحله بیدار نشدگی نفس وشیطان نماد مرحله بیدار شدگی نفس و انسان نماد مرحله عشق است و از این رو انسان جامع صفات فرشته و شیطان است. بعد از رخداد گناه ازلی، انسان از مرحله فرشتگی و ناآگاهی به مرحله بیدار شدگی و آگاهی قدم می‌گذارد و در واقع شیطان سبب ورود او به این مرحله می‌شود، اما این مرحله خود پنجره‌ای است برای ورود به صحنه معاشقه انسان با خداوند در متن تجلیات صفات جلالی و جمالی خداوند در این دنیا. بدین ترتیب در این نگاه ،عشق فرا رفتن از رابطه مبتنی بر قواعد حقوقی و اخلاقی به رابطه کاملا شخصی شده مبتنی بر ناز معشوق و نیاز عاشق است و در مرکز معنای زندگی این عالم قرار دارد.مقاله حاضر مقدمه ای است بر پدیدارشناسی عرفان عاشقانه در عرفان مولوی و حافظ .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to the Phenomenology Of Love mysticism in the mysticism Of Molavi and Hafiz

نویسنده [English]

  • Yusof Jafarzadeh
چکیده [English]

In the view of Love mysticism becoming of "humanity" as a manifestation of Divine attributes in the human occur in three stages: not awakened soul (Adam innocent of sin), awakened soul (Adam after sin) and love (lover Adam to God). According to this view angel is symbol of not awakened soul and devil is symbol of awakened soul and human is a symbol of the love stage. Thushuman is comprehensive of angel and devil attributes. After the events of primordial sin, human stepped from the stage of angelic and the lack of awareness to the stage of awakening and awareness. In fact, the devil makes his entrance into this stage, but this stage is a window to enter the love scene of human and God in the context manifestations of God's Attributes glory and beauty in this world. Thus, in this sense, love transcending from relationship based on legal and moral rules to personalized relationship based on coquetry and need of loversand put in the center of meaning of this world life. This article is an introduction of the phenomenology of love- mysticism in the mysticism of Molavi and Hafiz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • monotheism structure
  • Islamic Mysticism
  • love-mysticism
  • Molavi
  • Hafez