«نگاهی گذرا به تأثیر ابن عربی در تصوّف جهان مالایی»

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 هیئت علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، گروه مطالعات شبه قاره هند، شرق و جنوب شرق آسیا

چکیده

ابن عربی بی ­شک یکی از مهمترین شخصیت ­ها در تاریخ تصوّف و عرفان اسلامی به شمار می­رود. شاید کمتر شخصیتی را در تاریخ فرهنگ اسلامی بتوان سراغ گرفت که تا این اندازه دایرة موافقان و مخالفان او گسترده باشد. اندیشة او به هر کجای جهان اسلام راه یافت، مناقشه برانگیز شد؛ هم مریدان و تابعان وفاداری یافت و هم منتقدان و مخالفان سرسختی پیدا کرد. در دیگر نقاط جهان اسلام از جمله جهان مالایی نیز کمابیش چنین وضعی حاکم بوده است. مردمان این منطقة دور از امّ­القرای اسلام، از اسلامی عارفانه تبعیت می­کرده­اند. اساساً صوفیان و طریقه­های تصوّف نقش اصلی در اسلامی شدن این منطقه ایفا کرده بودند. شماری از این طریقه ­ها (مانند قادریه) بسیار تحت تأثیر مکتب ابن عربی خصوصاً نظریة «وحدت وجود» او قرار داشتند. در تصوّف جهان مالایی نیز وحدت وجود بسیار مؤثر واقع شد و موافقان و مخالفان فراوانی یافت. از شخصیّت ­ها و عارفان تأثیرگذار در عرفان و تصوّف جهان مالایی که از جملة موافقان و منتقدان ابن عربی به شمار می­روند، باید از حمزه فنصوری، شمس الدین سوماترانی، عبدالصمد پالمبانی، نورالدین رانیری و عبدالرئوف سینگکیلی یاد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview Of Ibn Arabi`s Influence on Sufism in the Malay World

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Esfandiar 1
  • Faezeh Rahman 2
چکیده [English]

No doubt Ibn-i Arabi is considered, one of the most prominent figures in history of Islamic thought and mysticism. Perhaps less character in the history of Islamic culture can be traced back to the circle of supporters and opponents widespread. His thought was spread to anywhere in the Muslim world was controversial, both disciples and followers were loyal and tough opponents and critics found. In other parts of the Islamic world, such as Malay world also has been more or less in these circumstances. The people of this area of far from Islam homeland have been followed mystical Islam. Basically Sufis and Sufi orders had played a major role in the Islamization of the region.Some of these orders (such Qaderieh) very impressed by the school of Ibn-i Arabi, especially his theory of  "unity of being". In the Malay world Sufism The unity of being also was very effective and found a lot of pros and cons. Hamzah Fnsuri, Shams Alddin Sumatrani, Abdulsamad Palimbani, Abdul Rauf Singkili and Raniri that were The influential personalities and sufis in the mysticism of Malay world, are considered proponents and critics of Ibn Arabi`s school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malay world
  • Sufism and Mysticism
  • Ibn Arabi
  • Unity of Being
  • Perfect man. l