پژوهشی پیرامون «مکتب سیر سر زانو»

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و عضو استعدادهای درخشان، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شعر و عرفان قدمتی دیرینه و پیوندی عمیق و ناگسستنی با هم دارند.حضور خیره کننده ی شعرای عارف در آسمان شعر و ادب فارسی،رشته های ارتباطی ادب و عرفان را بیش از پیش محکم ساخته است.در این میان بوده اند شاعرانی که اگر چه در وادی عرفان کمتر قدم زده اند ولی با نشر و بسط اصطلاحات عرفانی، گرمای وادی عرفان را مضاعف و حلاوت اصطلاحات مربوط به آن را دوچندان ساخته اند. هر کدام از اصطلاحاتی که در میان عرفا متداول و مرسوم بوده،دارای بار معنایی خاص بوده است.یکی از این اصطلاحات عرفانی-ادبی، «سیر سر زانو» است که بسیاری از شاعران زبانو ادب فارسی،در لابه لای اشعار و سخنان خویش،بارها به آن اشاره کرده و بهره ها و ثمرات ارزنده ای برای سالکان پای بند به این سیربرشمرده اند. از قرین گردیدن واژه "سیر" به معنی حرکت و تعالی با "زانو"، می توان به این حقیقت دست یافت که شعرای عارف و دل آگاه،اعتقاد داشته اند که این سیر،مکتبی است که می تواند در تعالی جان و روح سالک الی الله مثمر ثمر باشد. این پژوهش سعی دارد با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین جلوه های گوناگون این سیر بپردازد و هم چنین فواید ارزنده ای را که در راستای این مکتب در دیوان های شاعران به آن اشاره شده، تک تک برشمارد.این پژوهش به خاطر بدیع بودن موضوع و نیز اهمّیت آن در وادی عرفان می تواند یافته ها و نتایج ارزنده ای را در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research onthe Process Of Knee’s school

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Yalameha 1
  • Moslem Rajabi 2
چکیده [English]

Poetry andmysticism have long history with Together and deep and unbreakable’sbond.
Mysticpoets in the sky of Persian literature and poetry cause link of literature and mysticism to more tightly. Among theseare Poets that Although they arenotmystic. But with the publication and development of mystical terms, mysticism heat have doubled and Andhave usedmoremystical terms. Each of the terms that were common among the mystics, has a specific meaning. One of the mystical-literari’s terms is "the process of the knee" that  Many poets of the Persian language and literature,often in hispoems andspeeches referred andStated that htis school has many benefits for the seeker and the mystic and his followers. Because process and knees cometogether thisfactcan bereached that the Sufipoetsandtheconscious have believed that this process In fact can lead to higher authority Followers and leishmaniasis. This study attempts to explain the various manifestations ofthis school with analytical-descriptive metod.  Because thisisa newresearch and thisresearch and Andin the valleymysticismis important Canincludevaluablefindings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process of Knee’sschool
  • mysticism
  • Persian poetry
  • ingredients
  • Benefits