میزان سازگاری و سازوارگی مقولات عرفانی با علم در گلشن راز شیخ محمود شبستری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

نگاه عمیق به متون عرفانی مسبّب حرکت فکری انسـان است. شناخت عرفانی عـارف، کلّ هستی از جمله فیزیک عالم و ماورای فیزیک آن را در بر می گیرد. لذا تفکّر اندیشمندانه در آن ضروری می نماید. بررسی این حوزه از جنبه­های مختلف مخصوصاً جنبه علمی و هم سویی آن با یافته­های علمی بشری آن چنان که باید مورد توجّه اندیشمندان و دانشمندان ادیان مختلف قرار نگرفته است. مسأله این است که اگر حوزه معرفتی عرفان مشتمل بر شناخت بالاتری از هستی است، حتماً زمینه شناخت علمی نیز در آن موجود است. لذا این مسأله را باید از مسائل مهّم در عرصه پیشرفت علمی بشر محسوب کرد و ورود عرفان را به حوزه علم جایز دانست. عدّه ای با ابراز رابطه خصمانه بین «علم» و «عرفان» سعی بر آن داشته اند تا این دو را ناسازگار جلوه دهند و عدّه ای به سازگاری علم بشری با گفتار عرفانی عارفان باور داشته اند. مقاله حاضر، ابیاتی از گلشن راز شیخ محمود شبستری را با توجّه به داده­های علمی منطبق با کشفیّات علمی عصر جدید، مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability and Compatibility Of Mystical Components with Science in Sheikh Mahmood Shabestaris Golshane raz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farahmand 1
  • Maryam Soltanizadeh Manafi 2
چکیده [English]

The deep look at the mystical texts has led to the intellectual movements of man. The   mystical recognition of mystic includes the whole world involving the universe and the metaphysical sciences. So the wise thought is necessary.  Studying   this   filed form different views except the scientific views and also the conformity of it to the scientific findings of the man, has not been considered by the different scientist of the different religions. Problem is this if the recognition field is higher than the recognition of the word the scientific recognition exists in it. This must be considered as the important subjects of the scientific progress and let spiritual matters enter the scientific word, but the main question in the new sciences age is that how much spiritual matters clarify the scientific theories in the mysterious explorations of the mystics. This matter has been important both in pas and now and is considered by the Scientifics and the philosophers in different branches. Some has tries to use the hostile tools in relationship between science and mystics to make this tow incompatible, and say that incompatibility exists in the soul of science and mystic. And some like Avicenna and Sohre vardi in past and Allame M.T Jafari, Ph.D E. Dinani and Ph.D E.  Gomsheyi have tried to make men science and spiritual talks are in conformity to each other. On the other hand some has tried to separate the science and mystic totally and look at them as different subjects. So it is tried in this writing to study the spiritual lines of Sheikh Mahmoud according to the scientific data conforming to the new scientific explorations of the modern age in these lines as   possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golshane raz humane relationshipSienes
  • Spirit
  • Sheikh Mahmoud Shabestari