سلوک طوایف در عرفان (با رویکرد به مرصادالعباد نجم الدین رازی )

نویسندگان

1 ـاستادیار گروه ادیان و عرفان، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ،ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ،ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ،ایران.

چکیده

عرفان یعنی شناخت خدای متعال ، صفات و افعال او ، شناختی که نه از راه فکر و استدلال، بلکه از طریق ادراک قلبی و دریافت باطنی حاصل می شود ؛ و حال مثبتی است که در درجۀ اوّل در جان و ذات و نفس تجلّی دارد ، و در مرتبۀ بعد در اعمال و رفتار آدمی آثارش ظاهر می گردد . این اعمال و رفتار خاصّ که منجر به طیّ مراحل روحی می شوند همان سلوک الی الله می باشد . سیر و سلوک عرفانی ، از دیر باز مورد توجّه عارفان حقّ بوده ، که می خواسته اند با به کارگیری عملی نظریّات عرفانی ، خود را از قید و بند محدودیّت های مادّی و خواهش های نفسانی نجات داده و به سر منزل مقصود یعنی فنای فی الله برای بقای بالله ، نائل گردند و هر کدام از عرفا به تناسب دیدگاه خود ، مراتب و مراحلی را برای سفر الی الله بیان فرموده اند . از جمله شیخ نجم الدّین رازی راجع به آداب سلوک دیدگاه های با ارزشی دارد که در این مقاله به بررسی بخشی از آن ها که مربوط به سلوک طوایف مختلف است پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tribal Spiritual Journey in Mysticism(An Approach toward Najmuddin Raazis Mersad-al-Ebad)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saini 1
  • Heydar Hassanloo 2
  • Nazeeta Maghazayee 3
چکیده [English]

Mysticismmeansunderstanding the Almighty God,His characters and verbs, which is heartfelt and cognitive rather than through thinking and reasoning. It is a positive mood which is primarily manifested through life, instinct, and soul; next, it is manifested in the human behavior and conduct. Such specific conducts and behaviors that lead to the spiritual process are spiritual toward God.
Spiritualjourney was long regarded by mystics, who wanted through the practicing mystical ideas, save themselves from the constraints of the material and whimsical desires and achieve mortality for God's survival so that each one of mystics, as per their own views, has stated certain steps and procedures totravel back to God.
 For instance, ShaykhNajm al-Din al-Razihasvaluable insights about the rules of spiritual journey for which this paper deal with some parts of the steps pertaining to the various tribal spiritual journey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • rules of spiritual journey
  • disciple
  • Zikr
  •  Mersad al-ebad