انسان و عمومیت عرفان از منظر شاه‌آبادی(ره)

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

آراء آیت الله شاه آبادی(رة) در زمینه‌های گوناگون با نگاهی عرفانی بیان شده است. از منظر ایشان انسان از دو بعد ظاهری و باطنی تشکیل شده است؛ جنبة باطنی انسان مراتب هفتگانه دارد که در طول هم‌اند و در فطرت انسان باالقوه‌اند. همة معارف الهی در آن سرشته است که معصوم و فراگیر است؛ اما با حجاب‌هایی پوشیده می‌شوند و با التزام به شریعت و خردورزی می‌توان به آن فطرت اولیه بازگشت. عرفان نیز سیر در این موانع به همین فطرت و حقیقت وجود انسان و تحقق آنهاست که انسان را آیینة تمام عوالم هستی و به تعبیر دقیق‌تر آیینة تمام‌نمای خدا می‌کند.
شاه‌آبادی با اعتقاد خود در مورد فطرت اولیه انسان به بیان عرفان برای همة گرایش داشت، تا هر کس به اندازة خود از آن استفاده کند. راه رسیدن به همة مراتب عرفانی تهذیب نفس با شریعت است. از مباحث این پژوهش این نتیجه حاصل می‌شود که دین ابعاد گوناگونی دارد که در بطن هم هستند و حقیقت آنها عرفان است. ضرورت معرفی جنبة باطنی دین از این‌جاست که تشنگی معرفت و حق امری حقیقی و درونی انسان است و این امر موجب رجوع تشنگان به آن و پویایی و زنده بودن نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Man and Generality Of Mysticism inShahabadi’s Perspective

نویسنده [English]

  • Seyyed Nader Mohammadzadeh
چکیده [English]

Ayatollah Shahabadi’s views in terms of various issues are expressed through mystical perspectives. In his views, mankind is made up of two dimensions: internal and external. The internal aspect is of seven layers, all parallel together and potential in human instincts. The overall divine recognition is intertwined in it which is impeccable and inclusive. However, they are veiled by covers but through Shariah and wisdom one can return to the primary instinct. Mysticism is also just travelling through the obstacles out of the human’s instinct and reality and their realization that makes human being the mirror to the whole universe and in an accurate interpretation he is the all-around mirror of God himself.
Believing in the primary instinct of human being, Shahabadi was prone to explaining mysticism to everyone so that anyone could make the best out of it  to  whatever  extent.  The path toward  every stage of mysticism is soul refinement through Shariah. It can be concluded out of the study that religion is multifaceted present internally and their truth is mysticism. The necessity of introducing the internal aspect of religion is out of the fact that recognition thirst of the truth is something real and internal to human being so that it causes the return of thirsty persons to that as well as the dynamism and livelihood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instinct
  • human being
  • Shariah
  • Spiritual Journey
  • mysticism