دنیا؛ نماد عالم ظلمت در عرفان اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر- ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر- ایران

چکیده

در عرفان اسلامی، همواره شاهد ارائه سیمای ناخوشایند و فریبکار از دنیا هستیم. این نگرش، با آن­چه در دیگر  مکتب­های عرفانی مشاهده می­شود، همسو است؛ اما آن­چه مخاطب را به بازنگری این نگرش فرا می­خواند، همسویی غیر  قابل انکاری است که دیدگاه مطرح شده در عرفان اسلامی را به نحوه­ی مطرح شدن دنیا در برخی از متون اسلامی پیوند می­زند.
در این راستا، شاهد تلاش عرفا جهت ایجاد ارتباط میان مصداق دنیا و مفاهیم خاصی هستیم که در نهایت مبین جنبه ظلمانی دنیا است؛ نظیر فریبکاری، دشمنی و ...؛ علاوه بر این، شیطان، بیشترین ارتباط را با دنیا برقرار می­کند. از آن­جا که دیگر عناصر شیطانی که با هم­یاری خویش، عامل اخراج آدم از بهشت شدند، در کنار شیطان با دنیا در ارتباطند؛ می­توان به این نتیجه رسید که مبحث مذکور، برگرفته از تعالیم و معارف اسلامی است؛ چرا که این بن­مایه مأخوذ از قرآن است؛ همچنان که وجود پاره­ای شواهد در آیات و احادیث بر این نظریه تأکید می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The World as a Symbol Of Gloomy Universe in Islamic Mysticism

نویسندگان [English]

  • Mostafa Salari 1
  • Seyyed Ahmad Hosseini Kazerooni 2
چکیده [English]

In Islamic mysticism, the world has always been demonstrated as the unpleasant and deceitful image. This attitude is consistent with what is observed in other mystical schools, but what makes the audience review this attitude is the undeniable parallelism that ties the views expressed on Islamic mysticism with how the world is somehow addressed in some Islamic texts
In this regard, we can witness that the mystics' attempts to establish a link between certain concepts and some evidences on the world which eventually represents the gloomy side of the world, such as deception, hostility, and so on. In addition, the devil makes the most possible relation with the world. Because the evil elements that with their assistance together made the dismissal of Adam from heaven are along with the devil in relation with the world, one can come to the conclusion that the argument arrived at are derived from Islamic teachings because the motif is derived from the Koran, just as there are some verses and traditions as the evidence emphasizing on this theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • symbol
  • world
  • zolmat universe