بررسی مفهوم عشق در آثار روزبهان بقلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، گروه ادبیات فارسی، خلخال، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، گروه ادبیات فارسی، خوی، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، خلخال، ایران

چکیده

عشق از مهم‌ترین مسائل بنیادین تصوف و عرفان اسلامی است، به گونه‌ای که نمی‌توان بدون آن به حوزه عرفان و تصوف و مفاهیم اساسی آن وارد شد. در تعریف عشق سخنان زیادی بیان کرده‌اند و هر کس به اقتضای درک و فهم خود از عشق و عاشقی سخن گفته است. از طرفی تعدادی از شاعران و نویسندگان، حکیمان و فیلسوفان نیز دریافت و برداشتی از عشق ارائه کرده‌اند، که هر کدام در کلیت خود و در مقایسه با هم جنبه‌هایی از عشق را به تصویر کشیده‌اند. در این میان روزبهان بقلی معروف به «شیخ شطّاح» و «شطّاح فارس» و سرسلسلة روزبهانیان، در عرصه عرفان و ادب فارسی نیز به تعریف و توصیف عشق پرداخته است کهدیدگاه او متناسب با مقصود مورد نظر خود و بیان تجربیات عرفانی، مفاهیم اخلاقی، موضوعات مختلف حکمی و تعلیمی و در نهایت برای بیان رموز عشق و شور و شوق عاشقانه قابل تأمل و بررسی است. در پژوهش حاضر خلاصه‌ای از دیدگاه‌های شیخ شطّاحدر خصوص عشق و انواع آن، توصیف، تعریف و در کل جایگاه عشق در چارچوب فکری آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Concept Of Love in Roozbahan Begholi’s works

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shadmanamen 1
  • Shahriyar Hasanzadeh 2
  • Lotfali Bigham Alibabaloo 3
چکیده [English]

Love is one of the main subjects of Islamic mysticism and theosophy, in a way that we cannot enter to these areas without love. There are many definitions for love, and everyone defines it from his point of view and with regard to their capacity. Moreover some poets, authors, scientists, and philosophers have presented their perception of love, each of which in its universality and in comparison to each other has portrait different aspects of love. In this regard Roozbahan Begholi, known as “Sheikh of Shattah” and “Shattah of Fars” and the head of all Roozbahans, has also defined love from the viewpoint of Persian literature and mysticism; and his viewpoint is related to his purpose and is proportionate to express his mystical experiences, ethical concepts, different didactic issues, and finally to express secrets of love and its delight. At the present research we present summary of viewpoints related to sheikh of Shattah about love and its kinds, description, definition, and generally the position of love, then we study and analyze it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • mysticism
  • Roozbahan
  • Real love
  • figurative love