رمزگشایی زن در غزلیات عرفانی ابن عربی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بیان شیوه به کارگیری رمز زن در غزلیات عرفانی ابن عربی می‌پردازد. ابن عربی بنیانگذار سبک جدیدی در عرفان نظری است که در لابلای آثارش مشهود است. او به ویژه در غزلیات عرفانی خود که دیوان ترجمان الاشواق را به آن اختصاص داده است با استفاده از عبارات ویژه غزل مادی در پی بیان اشاراتی است که رنگ و بوی الهی و عرفانی تام دارد. اساس کار او در غزلیات عرفانی بسط تفکر «وحدت وجود» است. در این جستار با ذکر مقدماتی درباره عرفان ابن عربی و چارچوب فکری او به رموزی اشاره خواهد شد که اساس کار او را در غزلیات عرفانی شکل می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decoding theWoman inSpiritual  Sessions Of Ibn Arani

نویسندگان [English]

  • Simin Valavi 1
  • Hamid Abedi Firozjaei 2
چکیده [English]

The present paper is about using mystical symbol of woman in Ibn Arabi sonnets. Ibn Arabi is the founder of new style of theoretical Sufism that is evident amonghis works.Especially in his mystical Sessions Court, he is dedicated to interpreting Tarjoman Alashvaq, Use of special statements that Ghazal feel quite that the flavor is divine and mystical.His work is on the development of mystical thought in the sonnet "pantheism". In this essay with an introductory note about the Sufism of Ibn Arabi and intellectual context of his secrets will be referred to on the basis ofhis workinthesonnetformtomystical. Twenty decoding with a better understanding of this Beauty understand its meaning has been noted to some of the poems related to Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • sonnet tells
  • symbol
  • woman
  • Pantheism