بررسی تطبیقی عرش در عرفان اسلامی و عرفان یهود

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، استادیار گروه عرفان، شیراز، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

یکی از ویژگی‌های مشترک در دین اسلام و یهود موضوع عرش می‌باشد که در این تحقیق به شناخت و تشابهات و تفاوت آن در این دو دین می‌پردازیم. در عرفان اسلامی موضوع عرش، بسیار دقیق در آموزه‌های قرآنی روشن گردیده است و دیدگاه برخی از بزرگان صوفیه درباره عرش بدانجا رسید که عرش را قلب مؤمن می‌دانند و استوای الهی را بر این عرش حضور خداوند در دل مؤمن می‌انگارند و قلب انسان کامل را عرش الرحمن معرفی می‌کنند. عرفان مرکبه (عرفان عرشی) قدیمی‌ترین نوع عرفان بوده است که روح برای بازگشت به اصل خدایی باید از هفت آسمان یا هفت قصر یا هفت فلک عبور کند که نهایتاً شهود خداوند بر عشر یا «ارابه» می‌انجامد. سالک در جستجوی خدا مانند شاهد درگاه شاهانه باید از راه‌ها و تالارهای باشکوه عبور کند تا به شهود عرش الهی نایل شود. کسی که مشتاق ورود به عرش و قصرهای ملائکه است می‌بایست روزهای متوالی روزه‌دار باشد و سرش را بین دو زانو قرار دهد، و مزمورات و ادعیه روحانی و سروده‌های ربّانی تلاوت کند و در عرفان یهود توصیف انسان‌وار پروردار در آن بسیار مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study Of Heaven in Islamic and Jewish Mysticism

نویسندگان [English]

  • Fariba i Taj-Mir-Al 1
  • Hamid Mahmoodiyan 2
  • Ali-Akbar Afrasiyabpour 3
چکیده [English]

Islam and Judaism have mutal aspects, out of which is "heaven" or "arsh" in Arabic. In the present study, similarities and differences about that are explored. The subject has been clarified by Islamic and Jewish mystics.
In the Islamic literature, it is believed that heaven is the heart of the believers and God dominance is on this heaven. It also indicates that the heart of a perfect man is the heaven (arsh) of God. There are several meanings for "heaven" in Quran including: throne, God place on divine place that has been based on water. According to Merkabah, which is the oldest version of Jewish mysticism, the soul (mind) in returning to its origin, should pass through seven heavens or seven castles or skies, the divine intuition has be attained for mystic. The follower, in seeking Lord, should walk in the royal doorways and mystic chambers.
He, then, is eager to enter heaven castles of Angles, should quickly and continuously say Psalm, spiritual prayers and hymn. Sometimes, in Jewish texts, we see that God is described as human and is personified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heaven
  • mysticism
  • Islam
  • Jew
  • Merkabah
  • kabala
  • Hasidism