انسان از دیدگاه سیّد عمادالدّین نسیمی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، اهر، ایران

چکیده

اساس جهان‎بینی و محوری‎ترین مفهوم در نزد فرقۀ حروفیّه این است که انسان می‌تواند مظهر و صورت مجسّم خداوند باشد. تلاش حروفیّه و کلّ عرفان سیّدعمادالدّین نسیمی به عنوان مبارزترین، داناترین و موفّق‎ترین متفکّر و شاعر این فرقه مبتنی بر یک رکن اساسی است آن انسان و شناخت نیروهای خلّاق اوست. جایگاه انسان در نزد نسیمی بسیار رفیع است؛ خدا یا هیچچیز دیگر را نمی‌توان شناخت مگر از طریق انسان.در این نوشتار با آوردن نمونه‌هایی در قالب عناوین: اسم اعظم، عالم صغیر، قرآن مجسّم و سبع‌المثانی، لوح محفوظ، کتاب‌الله ناطق، گنج مخفی، کن فکان، ذات اشیا، اسم و مسمّا، نفس رحمانی، شاهد زیبا، اناالحق نسیمی و...به تبین اندیشه‌های انسان‌شناسی سیّدعمادالدّین نسیمی یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های ادبی سرزمین‌مان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Man from Seyyid Imadaddin Nasimis Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Ali Ramazani
  • Maryam Mohammadzadeh
  • Rasoul Ebadi
چکیده [English]

One of the most important views put forward by Hurufieh sect is that man can be the symbol of God. They have tried to analyze man in all its facets, and Nasimi as a brave poet has done the same. Nothing can be found in his works to be irrelevant to man's creativity and investigation. The aim of this paper is to familiarize readers with human related studies of his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hourufieh
  • Nasimi
  • human
  • human face
  • reflecting point of God