تجلّی عشق در اشعار مولانا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، استادیار گروه ادبیات فارسی، خوی، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، خوی، ایران

چکیده

عشق و محبّت، اکسیر حیات است و بهانة بودن؛ و اگر عشق نبود، هیچ نبود. این معنا در جهان‌بینی عرفانی که آثار مولانا نمونه‌های درخشان آن است، ژرف‌تر و لطیف‌تر بیان می‌شود. عرفا معتقدند که اصل همة محبّت‌ها حضرت حقّ است و از اوست که محبّت در همة هستی جاری و ساری می‌شود. عشق، راز آفرینش و چاشنی حیات و خمیرمایه‌ تصوّف و سرمنشاء کارهای خطیر درعالم و اساس شور و شوق و وجد و نهایت حال عارف است که با رسیدن به کمال، به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می‌شود.
عشق ودیعه‌ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین گشته و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است. مولانا می‌گوید:
          نـاف مـا بـر مهر او ببـریده‌انـد                   عـشق او در جـان مـا کاریده‌اند
مولانا به سبب سوز عشقی که در دل دارد پلّه پلّه مقامات تتبّل تا فنا را پشت سر می‌نهد تا به ملاقات معشوق حقیقی نایل آید. عشقی که مولانا از آن صحبت می‌کند عشق حقیقی و راستین است نه عشق‌های رنگین که عاقبت به ننگ انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation Of love in Mowlana Poetry

نویسندگان [English]

  • khodaverdi Abbas-zadeh 1
  • Haniyeh Taherlou 2
چکیده [English]

Love and kindness is of life elixer and being excuses. If love wasn’t. Also wasn’t anything. Even person’s unfortunate of love , thay have pereiption of empty own heart and understand that have minimum thing of live. This meaning is in the mystical word view of molana shining effeets ndeeper and yentler is explain. Ynostics are bilived that origin all of loves is trath holiness and of it that love is flow all of the world. Also ynostics base of man’s natare are puting in love. If this power is captured of him, don’t have life value. Then sufism of reliyion is love. The principle is love, is method that heavy bar of life was liyhted with love power. Love secretory of creation , life spice,learen mysticism, preamble of large works in world, basic of happining and extremity of ynostic mood that with arriving to perfection, destruction in love nature and love unity and is ended to amorousan lover.  
Love is divining of god that is puted in human nature and mixed with him nature. The man continuosly is being for real worshipped and love.
The molana says:
Our novel are catting wite her emotion
Her love are cultivated in our nature.
The molana with cause of love anyuish in heart, gratnally pay behind of perfection to destruction for arriving to real  lover. That molana says from it. Is real and perfect love, no tinted love that finally arrive to distain.
Love made the man to arrive easily to prospering and perfection and fundamentally god created the man to be love and difference of man with anyeal is this that anyeal is unable of perceive love. And love is speeial for man and is putting in his nature. This ducument is delibration on the love subject in point of view largest gnostic languegge persion and one of the most embosses intelleatual in the world is jalaladdin mohammad balkhy (molana).

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • Gnosticism
  • Molana