نور علی نور، اثر عرفانی قرن نهم هجری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دانشیار گروه ادبیات فارسی، دهاقان، ایران

چکیده

با وجود آنکه آثار عرفانی و متون صوفیانة شناسایی شده، هر روز رو به فزونی است ولیکن کم نیست آثاری که هنوز مجهول القدر و ناشناخته باقی مانده و در گوشة کتابخانه‌های مختلف، در بوتة فراموشی به سر می‌برد. یکی از این آثار بی‌نام و نشان، نور علی نور از پیر جمالی اردستانی، عارف و مفسّر شیعی مذهب قرن نهم هجری است. پیر جمالی از عرفایی است که به کثرت آثار مشهور است و اکثر آثار او به صورت نسخه‌های خطی، در مجموعه‌ها و یا به طور جداگانه و پراکنده وجود دارد. نور علی نور، از آثار منظوم آمیخته به نثر است که پیر جمالی آن را در شرح و تبیین تعابیر و مفاهیم عرفانی، به زبانی نسبتاً ساده تألیف نموده است. این پژوهش برای نخستین بار به معرفی و شناسایی این اثر ارزنده پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Noure Ala Nour, mystical work Of the ninth century

نویسنده [English]

  • Ahmad reza Yalameha
چکیده [English]

Although mystical works and Sufi texts that have been identified are increasing every day , there are also unknown works in different libraries around the world that have been forgotten.one of these unknown  works is Noure Ala Nour by Pire Jamali Adestani , mystic and Shiite interpreter of ninth century. Pire Jamali Adestani is one of the mystic who are famous for numerous works that are in the form of manuscript copies in collection or separately. Noure Al Nour is one of the works that mixed both verse and prose and Pire Jamali written it in the explanation of mystical concepts in quite simple language. The present paper tries for the first time to introduce and identify this precious work

کلیدواژه‌ها [English]

  • the ninth century
  • mystical texts
  • Pire Jamali Ardestani
  • Noure Ala Nour
  • mystical interpretations