نقش جغرافیا در مذهب، هنر و ادبیات عارفانه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، استادیار گروه ادبیات فارسی، همدان، ایران

چکیده

جغرافیا به عنوان یکی از علوم قدیم به جهت ریشه داشتن در عمق پدیده‌های طبیعی و انسانی همواره به بررسی ارتباط بین این دو پدیده که پایه اصلی نظام هستی است می‌پردازد. این دو پدیده دارای جوهری است که با ذات وجود باری تعالی و باورهای اعتقادی و عرفانی در یک رابطه تنگاتنگی قرار گرفته است. این فرایند را در یک تفکر فلسفی می‌توان از پرستش سنگ و کوه و قداست رودخانه‌ها و تاثیر معنوی آن در پاک کردن زشتی‌ها تا به امروز می‌توان دید و چه تابلوهای بسیار زیبا و هنرمندانه‌ای که در آن قدرت لایزال خدواند با تصویر کشیدن قله‌ای برای نشان دادن استواری سرزمین مادری نقاشی شده است که این قدرت در کنار یک رودخانه جاری جریان زندگی را نشان می‌دهد که ذات درونی، غائبی را که قابل مشاهده نیست را در برون جغرافیایی تصویر به نمایش گذاشته است. ما انسان را بدون جغرافیا و در خلاء نمی‌توانیم به سر مقصد درک واقعی جهان برسانیم. در عالم معنا در ظهور و بلوغ موسیقی و آواز، ملودی و طنین جغرافیا در محیط با نوای جوشش چشمه و خروش رود، غرش آسمان و آواز پرندگان مولود آواز و موسیقی است. در این پژوهش با متغیر مستقل هنر و ادبیات عارفانه که وابسته به متغیرهای جغرافیایی است به این نتیجه می‌رسیم که جغرافیا به عنوان یکی از علوم کهن در هر دو دیدگاه عرفانی اصالت به ماده و اصالت به تصور هم در هنر و هم در ادبیات عارفانه و باورهای مذهبی نقش مهمی را ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of geography in art and Gnosticism literature

نویسنده [English]

  • Mohammad Rahmani
چکیده [English]

Geography is an old science and because it is the basis of human and natural phenomenon always has been studying the relation between these two phenomenon that have been forming the basis of universe. The characteristic of these two phenomenon have a close relation with the Lord, faith and Gnosticism believes. We can see these relations in philosophic thoughts in worship the stone, mountain and holiness of rivers to furbish the sins and faults and today the inner emotions of human have been exhibiting in sunrise and sunset or cold relations that connected to nature because of cold weather, and the endless power of Lord has shown beautifully by painting the peak of a mountain to show the stabilization of motherland a river on the feet of mountain as the symbol of life procedure. These pictures have been exhibited the inner hidden essence in out of descriptor geography. We can not consider human in empty and separation of geography. Even in holy universe birth of music, lyric and melody is synchronized to outset geography΄ melody in nature with the sound of rivers, thunders and birds song, and they have created the Gnosticism melody. In this library research with in depend agents of art and Gnosticism literature that are related to geography agent, this conclusion is reached that geography as an old science has an important part in both art,Gnosticism literature, faith and believes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • Geography
  • music
  • Religion