خواب و رؤیا ابزاری برای بیان کشف و شهودات عرفانی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، استادیار گروه ادبیات فارسی، مهاباد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، مهاباد، ایران

چکیده

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه و نقش کشف در خواب‌های عرفا پرداخته است. در این بررسی، معنای عام و خاص کشف؛ یعنی رؤیت خدا و درک معانی دنیوی و اخروی مبنا قرار گرفته است. برای نیل به این هدف، خواب‌های عرفا با مضمون کشف، در دو بخش حلّ مسأله و رفع حجاب از دغدغههای ذهنی و کشف وقایع آینده، مطرح و بررسی شدهاند. این بررسی نشان میدهد که یکی از مهمترین کارکردهای خواب عرفا حلّ بسیاری از مسائل و دغدغههای ذهنی آنان بوده است که بیشتر در حوزۀ مسائل دینی و عرفانی هستند. آنها علاوه بر این که این مسائل را از طریق خواب بیان میکردند، از این طریق بر تأثیر گذاری آن بر مخاطبان هم میافزودند؛ چون حل این مسائل در خواب از زبان خدا، پیامبر و مشایخ صوفیه انجام میشده است. علاوه بر حل مسائل در خواب عرفا، مکاشفاتی از نوع الهام مشاهده میشود که از وقایعی که هنوز در واقعیّت اتفاق نیفتاده، خبرمی دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sleep and Dream, tools for expressing mystical intuition

نویسندگان [English]

  • Khavar Qorbani 1
  • Shayesteh Mahmoodi 2
چکیده [English]

This paper, with descriptive – analytic method, has investigated the status and role of intuition in Mystics dreams.In this survey, is based general and specific meaning of intuition, namely the visibility of God and understanding the meanings of this world and other world.To achieve this goal, the dreams of mystics with the theme of intuition are discussed and investigated in two parts:  the solving of mental concerns and problems and the intuition of future events. This study shows that one of the most important functions of dream of mystics has had solving of mental concerns and problems that are in the area of religious and mystical problems. In addition to, They express these problems through dreams, they impact on the audiences too, since these problems has been solved by the language of God, the prophet and elders of Sofia. It can be also viewed the inspired intuitions that informthe events that hadn’t happened in reality yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intuitionvisibility of God
  • understanding of meanings
  • dream
  • mystics’ mental Problems