«تجلّی مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دردو قصیده «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم»نسیب عریضه»

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

اعتقاد به اینکه اصل و منشأ روح از عالم بالاست و به سبب غفلت و فراموشی در عالم پست مادی هبوط کرده و زندانی گشته، یکی از اصولی ترین بن مایه های عرفانی است و سالک می کوشد آن را از پلیدی ها پاک سازد و با علم و معرفت رشد دهد، تا آن هنگام که زمان مرگ فرا رسد و بار دیگر نفس به اتحاد مع الله برسد درحالی که به همه امور نهانی آگاه است.
ابن سینا در قصیده عرفانی «عینیه» این مسأله را محور قرار داده و به  تبیین مراحل سیر روح پرداخته است.نسیب عریضه،شاعر معاصر عربی، نیز در قصیده بلند ومشهور «علی طریق إرم» با الهام از «عینیه» ، مراحل سیر نفس در حرکت به سوی کمال را به رشته نظم کشیده است.دو شاعر در اندیشه پست شمردن دنیا و اسارت روح افلاکی در جسم خاکی و نیز والا بودن سرچشمه حقیقت ها با یکدیگر اتفاق نظر و درنحوه سیر و هدف خویش با هم اختلاف دارند. ما در این مقاله بر آنیم تا ضمن بررسی تطبیقی این دو قصیده به بیان وجوه تشابه و تفاوت آن دو بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study Of two odes by Aviccina and Nasib Arizah

نویسندگان [English]

  • Mohsen seifi 1
  • Fatemeh Lotfi mofrad Niasari 2
چکیده [English]

The belief that the soul originates from the celestial world and is imprisoned in the material world as a result of neglect is a fundamental belief in mysticism.
The sophis try to purify the soul through knowledge and wisdom before it unites with the God in the afterworld.
Aviccina focuses on this purification in his Ode (Einieh) and the contemporary Arab poet,Nasib Arizeh,does the same in his long piece of poetry(Ala-Tarighe-Eram) and follows the example of Einieh.
This paper comparatively explores the theme in these works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviccina
  • Nasib Arizah
  • Einieh
  • Ala-Tarighe-Eram
  • ode