«بررسی عرفان عاشورایی در اندیشه مولانا و عمان سامانی»

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه ادبیات فارسی، بوشهر، ایران

چکیده

ماجرای کربلا تراژدی سهمگینی است که همه صحنه‌های آن لبریز‌ از احساس و عاطفه وایثار و عشق است.درباره حادثه بزرگ عاشورا، از جهات مختلفسخن گفته‌ شده، اما بسیاری از اسرار بنیادی این قیام و شهادت، همچنان نیازمند تامل ودقت است. یکی از ابعاد متنوع و مهم اینحادثه، بعد عرفانی آن است، که هرگاه چنین ماجرایی در منظر تیزبین و لطیف عارف قرار گیرد و بر مفاهیم بلندعرفانی منطبق گردد و با زبان رمز و تمثیل و بهره‌گیری از قدرت تصاویرشاعرانه، عرضه شود، زوایای تازه‌ای از آن آشکار می‌شود. مقاله حاضر کوششی است در راه دست یابی به زبده اندیشه های دو تن از نام آوران ادبیات عرفانی ایران در خصوص عرفان عاشورایی: مولانا جلال الدین محمد بلخی و عمان سامانی. نویسنده کوشیده است  نخست با استفاده از آثار مشهور این دو شاعر و نیز با یاری جستن از شرح و تفسیرها و کتاب‌های تحلیلی برجسته‌ترین جنبه های عرفان عاشورایی را در اندیشه آنان مطرح نماید و آن گاه با استناد به ابیاتی از آثار برجسته این دو شاعر، عرفان عاشورایی را در اشعارشان بررسی نماید و در نهایت با مقایسه تطبیقی نقاط اشتراک و اختلاف اندیشه این دو شاعر بزرگ را باز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the ideas Of mysticism, Rumi and aman SamaniAshoura

نویسنده [English]

  • Heshmat Gheisari
چکیده [English]

How horrible tragedy of Karbala is that all the scenes of angry feelings, and sacrifice and love.About the great event of Ashura, has spoken in many different ways, but many of the fundamental mysteries of this uprising and martyrdom, the need to pause and carefully.One of the varied and important aspects of this incident, then it is mystical, that whenever such a sharp and subtle mystic adventure in perspective isAnd long-mystical concepts are consistent with your language and poetic imagery allegory and take advantage of the power supply, it is evident from new angles. This paper is an effort to achieve the elite Iranian mystical literature of the ideas of two warriors in Sufism Ashoura Mohammad Balkhi Rumi and aman Samani.The author has tried first with the famous works of two poetsAnd bounce with the help of the description and analytical interpretations and booksThe most prominent aspect of their thoughts to the mysticism AshouraAnd then citing verses from the works of these two poets,Ashoura mysticism in the poetry review.And finally with the common points and differences in comparison to the ideas of these two great poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • martyrdom
  • Ashura
  • poetry of Rumi
  •   poetry of aman Samani