نگرش عرفانی و دینی مولانا به چیستی و چرایی مرگ در مثنوی معنوی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از موضوعات پرداخته شده در مثنوی معنوی، موضـوع خیره کننده، حیاتی و مهـیّج مرگ)death) است . مولانا با تمسّک به آموزه‌های اسلامی و عرفـانی، به تبیـــین و تـشریح این مـهم پرداخـته و رسـالت خویش را به ابــنای الزّمان، خاصــّه طی طریق کنندگان کوی دوست ادا نمـوده است. ضرورت توجه بـه این موضوع از آن روست که تا چیستی، چرایی و فلسفه وجودی مرگ از دیدگاه عرفانی و دینی به عنوان یکی از گذرگاه های مهم زندگی انسان موشکافی شود و برای اذهان سالکان، روشـن گردد که مرگ نه تنــها نابودی نیست بلکه تـــولد است نه تنـــها ناگوار نیســـت بلکه از بین برنده حجابی (curtain) بین عاشق و معشوق است .به سـخن دیـگر مـرگ در حکـم «جسرٌ یوصـــل الحبیــب الـی الحبیب» اســـت. مـرگ آزمـون و محـکی اســت بـرای مـــدعیـان کـوی دوســت و مشتاقـان محبوب ازلـی. مـولانا با ایـن نگـرش، مـرگی که برای بسیاری از انسانها ناشناخته و منزجرکننده بوده است  به گونـه ای دلـــنشـین عرضه داشته است و خاطــر نـشان می سازد که هیـچ چیـز در آفرینش از جمله مرگ، بی‌حکمت آفریده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mowlana’s Mystical and Religious Views on the Existence and Reason Of Death in MasnaviManavi

نویسندگان [English]

  • Kazem Dezfoolian 1
  • Hossein Yaseri 2
چکیده [English]

One of the things addressed in MasnaviManavi is the amazing, critical, and exciting topic of death. Contributed by Islamic and mystical education, Mowlanahas explained and discussed that and has done his share on time related issue dedicated to those who make a time trip. The necessity to that is the fact that the existence, reason, and philosophy of death should be scrutinized mystically and religiously as one of the important passage of the life of human being and it should be clarified for mystics that not only death is not destruction but also it is a birth which is not sorrowful but removing the veil between the lover and the beloved. In other words, death is like linking the lover to the beloved. Death is a test and a benchmark for lovers of God. Mowlana has explained the unknown and obnoxious death in a pleasant way and has emphasized that there is nothing in creation which is made without philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masnavi
  • Mowlana
  • Death
  • types of death
  • red death