نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

این مقاله در صدد ارائه دیدگاهی نو در بارة نسبت میان «وحدت شخصی وجود» در حوزه عرفان و «وحدت تشکیکی وجود» در حوزه فلسفه است. در همین راستا با تکیه بر ادبیات، قواعد و روشهای مختلف آنها، این دو دیدگاه وحدت‌گرا را نه در طول و عرض هم که در دو حوزة مختلف معرفتی و متناظر بر یکدیگر می داند. بر همین اساس این دو موضوع را در کتب فیلسوف شهیر مشرق زمین جناب صدرالمتألهین دنبال کرده و با ارائه تقدم و تأخر آثار ایشان بر پذیرش توأمان این دو رویکردهستی شناسانه در آثار ایشان تأکید می ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Look at the Relativity of Personal Unity and Dubious Unity of Existence

چکیده [English]

This paper seeks to present a novel perspective about the relativity between Personal Unity of Existence in mysticism and Dubious Unity of Existence in philosophy. To this end, relying on literature, principles and relevant different approaches, these two unity-oriented perspectives are considered not across one another but within two various insightful overlapping fields. Accordingly, these two subject matters are traces in the book written by the oriental well-known philosopher Mr. Sadrolmoteahhelin, and by presenting the beginning and the final works of him the writer underscores the equal acceptance of the above mentioned cosmological approach in his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unity
  • Personal
  • Dubious
  • Mollasadra
  • philosophy
  • mysticism