عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان اسلامی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

دین زرتشت از کهن‌ترین ادیانی است که حاوی مبانی و مایه‌های اصیل عرفانی بوده و بر ادیان شرقی و غربی تأثیر شگرف داشته است. در این مقاله کوشش گردیده تا مقدماتی دربارة آن مبانی عرفانی ارائه گردد و عناوینی برای تحقیقات مفصل‌تر پیشنهاد گردد. نظریة «نور و ظلمت» دیدگاهی هستی شناسانه و انسان شناسانه است که از مشترکات این دو عرفان به شمار می‌آید. شخصیت‌های اندیشمندی چون ابن یزدانیار ارموی واسطة انتقال اندیشه‌های عرفان زرتشتی به عرفان اسلامی بوده‌اند. نور و آتش زرتشتی با عنوان عشق و جمال و خرد و وجود در عرفان اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد. اساطیر عرفانی نیز یکی از مشترکات عرفان زرتشتی و اسلامی است به ویژه اسطورة سیمرغ که نمونه‌ای کامل است. خرقه و سدره نیز شاهد دیگری در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoroastrian Mysticism and Its Commonalities with Islamic Mysticism

چکیده [English]

Zaroastrianism is one of the most ancient religions that contain the principle and pure mystical beliefs having an enormaous impact on eastern and western religions. This article endeavors to both present fundamentals of mystical beliefs and recommend some titles for more extensive studies respectively. The theory on Light and Darkness is from an existential and anthropological perspective assumed to be derived out of the commonalities of the above mentioned mysticism. Intellectual persons such as Ibn Yazdaniar Ormavy were conveyers of Zoroastrian mystical beliefs to Islamic mysticism. Zoroastrian light and fire known as love, beauty, and wisdom conlinue their lives. Mystical myths are also other sommonalities exising between Zoroastrian mysticism and that of Islam, especially Simorgh myth that is a perfect example. Khergheh and Sedreh are other evidences in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroaster
  • mysticism
  • Sufism
  • Amshaspandan
  • Fire
  • Light
  • Vahoomaneh
  • Simorgh
  • love
  • Khergheh