سلسلة اسناد صوفیان

نویسنده

دایرة المعارف ایران

چکیده

سلسله‌های صوفیه خود را ادامه‌دهندگانِ راه بزرگان دین دانسته و بر همین اساس سلسلة انساب خود را ثبت نموده که همین اسناد و روایات بخشی مهم از میراث مکتوب صوفیه به شمار می‌آید و تاکنون کمتر به تحلیل و بررسی آنها پرداخته شده است. در این مقاله یکی از این روایات که مربوط به نقشبندیه بوده معرفی و مطالعه گردیده که در شناسایی شخصیت‌های این سلسله چون عبدالرحمن جامی و دیگران نقش اساسی داشته و یکی از کلیدهای آشنایی با عرفان و تصوف به شمار می‌آید. با بررسی منابع اولیة موجود می‌توان به تاریخ خانقاه و تشکیلات صوفیه نیز پرداخت که بخشی مهم از تأثیر اجتماعی و سیاسی تصوف را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sufi s List of Evidencess (Naghshbandineh: Based on narrations by Seddighiyeh Dynasty)

چکیده [English]

Sufis dynasties recognize themselves as the disciples of religious leaders, as for which they have registered their kinship dynasty. The relevant documents and narrations are considered to be a significant part of the written inheritance of Sufism ans so far little has there been any ananlysis on them. The current paper endeavors to deal with one of the narrations related to Naghshbandineh, having a fundamental role in identifying personages of the dynasty such as Abdur Rahman Jami and others as well as being regarded as the keys to explore mysticism ans Sufism. Studyng the available primary resources can lead us to the date of extablishment of Khanghah-Sufis temple- and Sufis establishments as well, depiciting an important part of social and political Sufism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • Sufism
  • Dynasty
  • approach
  • Ma roufiyeh
  • Seddighiyeh
  • Selselatozzahab
  • genealogy
  • Zikr
  • Moraghebah